Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Hướng dẫn nghiệp vụ > Hướng dẫn các nghiệp vụ đặc thù SNV Tỉnh Ninh Bình > Bước 1: Thiết lập một số thông tin trước khi in báo cáo

Bước 1: Thiết lập một số thông tin trước khi in báo cáo

1. Mục đích
Giúp cho cán bộ tổ chức của sở nội vụ Ninh Bình và các đơn vị chủ quản như Sở y tế, Sở giáo dục, Sở giao thông vận tải,... thiết lập một số thông tin theo nhu cầu của đơn vị trước khi in báo cáo.
2. Các bước thực hiện
CBTC Sở nội vụ kiểm tra thứ tự Loại hình đơn vị


CBTC Sở nội vụ kiểm tra thứ tự Phòng ban, cán bộ nhân viên trong cơ cấu tổ chức 

CBTC kiểm tra lại thông tin "Là đơn vị trực thuộc" của đơn vị con nếu đơn vị con đó không mua GPSD QLCB.VN
 

Xem thêm