Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Hướng dẫn nghiệp vụ > Hướng dẫn các nghiệp vụ đặc thù SNV Tỉnh Ninh Bình > Bước 2: Cập nhật lại hồ sơ CBCCVC

Bước 2: Cập nhật lại hồ sơ CBCCVC

1. Mục đích
CBTC cần cập nhật lại hồ sơ CBCCVC để phần mềm lấy đúng lên báo cáo.
2. Các bước thực hiện
  CBTC cập nhật thông tin Là thủ trưởng đơn vị sự nghiệp và Là lãnh đạo chủ chốt cho các CBCCVC tại đơn vị.
  • Vào menu Hồ sơ, kích đúp chuột vào CBCCVC cần cập nhật lại thông tin Là thủ trưởng đơn vị sự nghiệp hay Là lãnh đạo chủ chốt.
  • Chọn mục 2. Quá trình công tác. Nhấn Thêm/Sửa để thêm/sửa quá trình công tác.
  • Tích chọn Là lãnh đạo chủ chốt hay Là thủ trưởng đơn vị sự nghiệp cho CBCCVC đó.
   

  Xem thêm