Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Hướng dẫn nghiệp vụ > Hướng dẫn các nghiệp vụ đặc thù SNV Tỉnh Ninh Bình > Bước 3: Khai báo các nghiệp vụ trên phần mềm

Bước 3: Khai báo các nghiệp vụ trên phần mềm

1. Mục đích
Ngoài các nghiệp vụ đã khai báo từ trước thì CBTC cần khai báo thêm một số nghiệp vụ mới để lấy lên lên báo cáo.
2. Các bước thực hiện
  Ghi nhận quyết định Điều động và Kéo dài cho CBCCVC

  Ghi nhận khen thưởng, kỷ luật cho CBCCVC

  Tích chọn Là lãnh đạo chủ chốt hay Là thủ trưởng đơn vị sự nghiệp khi khai báo quá trình công tác cho CBCCVC

  Ghi nhận quyết định nghỉ việc do tinh giản biên chế
  Ngoài ra, CBTC khai báo các nghiệp vụ khác theo thực tế tại đơn vị. Xem chi tiết tại đây.
   

  Xem thêm