Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Hướng dẫn nghiệp vụ > Hướng dẫn các nghiệp vụ đặc thù SNV Tỉnh Ninh Bình > Bước 4: In các báo cáo đặc thù tỉnh Ninh Bình

Bước 4: In các báo cáo đặc thù tỉnh Ninh Bình

1. Mục đích
Giúp cho cán bộ tổ chức của sở nội vụ Ninh Bình và các đơn vị chủ quản in được các báo cáo quản trị đặc thù của đơn vị tỉnh Ninh Bình.
2. Chi tiết thay đổi
  Để in được các báo cáo, thực hiện như sau:
  • Chọn menu Báo cáo\Xem báo cáo.
  • Chọn menu Báo cáo quản trị. Kích đúp chuột vào báo cáo cần in.
  Nhóm báo cáo danh sách, số lượng

  Nhóm báo cáo phân chia theo cấp quản lý

   

  Xem thêm