Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Hướng dẫn nghiệp vụ > Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu > Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm QLTH.VN

Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm QLTH.VN

1. Mục đích

Giúp đơn vị chuyển đổi dữ liệu đang theo dõi trên phần mềm QLTH.VN sang phần mềm QLCB.VN.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Cài đặt tool chuyển đổi dữ liệu
Xem hướng dẫn chi tiết các bước cài đặt tại đây.
Bước 2: Đăng nhập vào tool chuyển đổi dữ liệu.
1. Sau khi cài đặt thành công, phần mềm hiển thị màn hình Đăng nhập.
 • Nhập Tên miền đơn vị (tên tỉnh) của QLCB.VN.
 • Chọn tên Đơn vị từ danh sách
 • Nhập Tên đăng nhậpMật khẩu.
 • Có thể tích chọn Nhớ mật khẩu để lưu mật khẩu cho những lần đăng nhập sau.

2. Nhấn Tiếp tục.
Bước 3: Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm QLTH.VN sang QLCB.VN
1. Tại bước 1: Chọn nguồn
 • Tích chọn vào biểu tượng QLTH.VN tại phần Chuyển đổi dữ liệu từ.
 • Nhập Tên miền đơn vị (tên đăng nhập vào QLTH.VN)
 • Nhập Tên đăng nhập Mật khẩu.

 • Nhấn Tiếp tục. Phần mềm thực hiện lấy dữ liệu hồ sơ cán bộ nhân viên sang QLCB.VN.

2. Tại bước 2: Kiểm tra dữ liệu
 • Hệ thống hiển thị Kết quả kiểm tra dữ liệu.

 • Nhấn Sửa dữ liệu không hợp lệ nếu có dữ liệu không hợp lệ ngay trên file excel, sau đó lưu và đóng file excel.
 • Lưu và đóng file excel.
 • Nhấn Kiểm tra dữ liệu. Phần mềm cập nhật lại số hồ sơ hợp lệ và không hợp lệ.

 • Nhấn Thực hiện.
3. Tại bước 3: Thực hiện chuyển đổi
 • Hệ thống hiển thị Kết quả chuyển đổi dữ liệu vào QLCB.VN.

 • Nhấn Kết thúc để hoàn tất quá trình chuyển đổi dữ liệu.

 

Xem thêm