Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Đăng nhập

Đăng nhập

1. Mục đích
Hướng dẫn cán bộ được giao nhiệm vụ quản trị hệ thống (admin), chuyên viên quản lý cán bộ, CBCCVC các bước thực hiện để đăng nhập và thực hiện các thao tác nghiệp vụ trên QLCB.VN Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
2. Các bước thực hiện
1. Mở trình duyệt web (ví dụ: Chrome, Firefox hoặc Cốc Cốc), nhập vào địa chỉ truy cập có dạng: http://tên tỉnh.qlcb.vn (ví dụ: https://misa.qlcb.vn)
2. Chọn Đơn vị tương ứng trong danh sách.
3. Nhập Tên đăng nhập Mật khẩu được cung cấp.

4. Nhấn Đăng nhập.
Lưu ý: 
  • Tích chọn Nhớ mật khẩu để không phải nhập lại mật khẩu cho lần đăng nhập sau.
  • Nhấn Quên mật khẩu để hệ thống trợ giúp lấy lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu. 
  •  

    Xem thêm