Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Khai báo thông tin ban đầu > Thiết lập hệ thống > Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu

1. Mục đích
Giúp chuyên viên thực hiện các bước để có thể đổi mật khẩu đăng nhập chương trình để bảo mật thông tin.
2. Các bước thực hiện
1. Nhấn vào biểu tượng trên góc phải màn hình, chọn Đổi mật khẩu.
2. Nhập Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới  Xác nhận mật khẩu.

3. Nhấn Đồng ý để xác nhận đổi mật khẩu.
Lưu ý: Đặt mật khẩu từ 7 ký tự trở lên và nên bao gồm cả chữ số, chữ hoa và ký tự đặc biệt để đảm bảo tính bảo mật dữ liệu.
 

Xem thêm