Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Hướng dẫn nghiệp vụ > Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu

Hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu

Giúp đơn vị chuyển đổi dữ liệu đang theo dõi trên phần mềm PMIS và QLTH.VN sang phần mềm QLCB.VN.

Lưu ý:
1. Đối với thông tin Đơn vị công tác (tại tab Thông tin tuyển dụng và Quá trình công tác tại đơn vị).
  • Nếu chưa khai báo trên PMIS, QLTH.VN, QLCB.VN V1 thì khi chuyển đổi dữ liệu sang QLCB.VN, hệ thống sẽ tạo ra Phòng ban khác trên QLCB.VN.
  • Nếu đã khai báo Đơn vị công tác trên PMIS, QLTH.VN, QLCB.VN V1 nhưng không khớp trên QLCB.VN thì khi chuyển đổi dữ liệu, hệ thống tự tạo phòng ban tương ứng là con của Phòng ban khác.
2. Đối với những dữ liệu có combo để chọn (trừ Đơn vị công tác), nếu trên PMIS, QLTH.VN, QLCB.VN V1 chưa được khai báo hoặc không khớp với QLCB.VN thì vẫn chuyển đổi được dữ liệu và để trống các thông tin đó trên QLCB.VN
 

Xem thêm