Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Khai báo thông tin ban đầu

Khai báo thông tin ban đầu

Đơn vị cần khai báo và thiết lập một số thông tin ban đầu để sử dụng các tính năng của chương trình. Thông tin cần khai báo, thiết lập bao gồm:
 

Xem thêm