1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2h theo TT46/2019/TT-BTC

Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2h theo TT46/2019/TT-BTC

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Biểu mẫu số 2h: Tổng hợp phụ cấp ưu đãi giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo theo quyết định số 275/QĐ-TTG ngày 7/3/2018 của Thủ tướng chính phủ.

2. Chi tiết thay đổi

Khi lập bảng CCTL, nhập thông tin Phụ cấp ưu đãi giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo:

  • Nhập Biên chế được hưởng PC ưu đãi nghề có mặt 01/01/2019; HSL ngạch bậc; HSPC chức vụ, vượt khung.
  • Nhập Tổng hệ số phụ cấp ưu đãi (NĐ 61, 64, 19)Tổng hệ số phụ cấp ưu đãi (QĐ 244, 276).

  • Nhấn Tính nhu cầu CCTL. Phần mềm tự động tính số phụ cấp ưu đãi giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo.

  • Nhấn Xem chi tiết.

  • Nhấn In để in Biểu mẫu số 2h: Tổng hợp phụ cấp ưu đãi giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận