1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R32
  4. Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2i theo TT46/2019/TT-BTC

Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2i theo TT46/2019/TT-BTC

1. Mục đích

Giúp kế toán in được Biểu mẫu số 2i: Tổng hợp phụ cấp thu hút giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo theo quyết định số 275/QĐ-TTG ngày 7/3/2018 của Thủ tướng chính phủ.

2. Chi tiết thay đổi

  • Khi lập bảng CCTL, nhập thông tin Phụ cấp thu hút giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèoBiên chế được hưởng PC thu hút nghề có mặt 01/01/2019; HSL ngạch bậc; HSPC chức vụ, vượt khung.

  • Nhấn Tính nhu cầu CCTL. Phần mềm tự động tính số phụ cấp thu hút giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo.

  • Nhấn Xem chi tiết.

  • Nhấn In để in Biểu mẫu số 2i: Tổng hợp phụ cấp thu hút giảm do điều chỉnh danh sách huyện nghèo.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận