Tính năng mới

R38

– Hồ sơ

 1. Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục, CBTC muốn in quyết định nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo với CBCCVC của đơn vị theo đúng thẩm quyền được phân cấp
 2. CBTC muốn ngày dự kiến hưởng phụ cấp thâm niên nghề sẽ tính từ ngày chính thức làm việc tại đơn vị
 3. CBTC muốn biết chính xác ai đã thay đổi thông tin của tên CBNV để kiểm tra nhanh chóng
 4. CBTC muốn lưu trữ hồ sơ của các cán bộ đã điều chuyển công tác hoặc nghỉ việc để phục vụ tra cứu lý lịch khi có nhu cầu
 5. Cán bộ tổ chức tại Sở, Phòng nội vụ muốn phân quyền danh mục dùng chung theo từng loại danh mục và đơn vị để kiểm soát việc thay đổi danh mục cho phù hợp
 6. CBTC muốn thêm thông tin phòng ban vào danh sách đề nghị nâng lương và nâng phụ cấp TNVK để dễ dàng tra soát
 7. CBTC muốn theo dõi được 2 quyết định hưởng lương phụ cấp có cùng ngày hưởng để theo dõi đầy đủ quá trình lương, phụ cấp
 8. CBTC muốn theo dõi danh sách người được cử đi công tác/học ở nước ngoài để kiểm soát số người đi học
 9. CBTC muốn thêm nhân viên hợp đồng 68 vào Báo cáo danh sách tiền lương công chức để thống kê đủ số lượng cán bộ của đơn vị
 10. CBTC muốn quy hoạch 2 chức vụ/chức danh cho 1 cán bộ để đúng với thực tế
 11. CBTC muốn ghi nhận đúng loại nâng lương (lý do nâng lương) cho CBNV để tăng độ xác thực cho hồ sơ CBNV

– Lương

 1. Kế toán SGD muốn in biểu tổng hợp dự toán lương và thuyết minh phụ cấp ưu đãi + thâm niên nghề của toàn ngành
 2. Kế toán mong muốn được tùy chỉnh truy lĩnh lương

R37

– Hồ sơ

 1. CBTC muốn quản lý thông tin hộ chiếu công vụ để đảm bảo quản lý đầy đủ tài nguyên quốc gia
 2. CBTC muốn đánh giá ” TỐT” ở nội dung xếp loại chung theo chuẩn nghề nghiệp
 3. CBTC muốn ghi nhận quyết định đánh giá phân loại như 1 bản ghi quyết định công tác/nâng lương
 4. CBTC muốn ghi nhận đại biểu HĐND nhiều cấp để quản lý và báo cáo SYLL chính xác
 5. CBTC muốn xem nhanh danh bạ CBNV để không mất thời gian tìm kiếm
 6. CBTC muốn thống kê biểu đồ để dễ so sánh số lượng biên chế được giao với số biên chế hiện có
 7. CBTC muốn lưu và tạo nhanh hồ sơ CBNV để đẩy nhanh được quá trình nhập liệu hồ sơ
 8. CBTC muốn tự động hiển thị chức vụ chức danh theo thông tin chung khi tạo 1 quá trình công tác mới

– Lương

 1. Kế toán muốn bổ sung tính năng xuất ra file excel hoặc in ra báo cáo đối với tất cả giao diện trong phân hệ Tính lương để tiện kiểm tra
 2. Kế toán muốn đáp ứng mẫu bảng trả tiền qua ngân hàng có cột số tiền phí
 3. Kế toán muốn tính lương thực tế trên số làm tròn khi quy đổi ra hệ số để đúng với quy định của kho bạc
 4. Kế toán muốn thiết lập công thức tính đúng của PCKN xã
 5. Kế toán muốn tính các khoản khấu trừ KTX theo ngày công

R36

– Hồ sơ

 1. CBTC muốn hiển thị tên loại quyết định trên mẫu 2C/BNV
 2. CBTC muốn nhập liệu hồ sơ vào phần mềm dễ dàng hơn
 3. CBTC muốn theo dõi chỉ tiêu biên chế theo phòng ban và theo năm tương ứng
 4. CBTC muốn thống kê khoảng thời gian công tác tại đơn vị và ngoài đơn vị để biết thâm niên làm việc tại đơn vị từ đó đưa ra các quyết định bổ nhiệm, đề cử thi nâng ngạch, đi học
 5. CBTC muốn theo dõi tiêu chí đánh giá theo từng vị trí quy hoạch của cán bộ để xem xét và báo cáo CBNV có đủ điều kiện quy hoạch hay không
 6. PNV muốn xem thông tin nhắc việc của các đơn vị trong huyện để kịp thời kiểm tra, đôn đốc công việc

– Lương

 1. Kế toán muốn phát triển mẫu bảng lương theo TT 107 và Danh sách nhận bảng lương và phụ cấp C18-HD
 2. Kế toán muốn bổ sung chế độ nghỉ phu quân, phu nhân cho các CBNV
 3. Kế toán muốn ghi nhận nhanh kết quả chấm công để tính lương theo ngày công
 4. Bổ sung Biểu báo cáo biến động tăng giảm lương, phụ cấp
 5. Kế toán muốn tính các phụ cấp hưởng đúng theo tỷ lệ hưởng lương
 6. Kế toán muốn tự lựa chọn thêm cán bộ nghỉ hưu vào dự toán lương giảm do có cán bộ nghỉ hưu
 7. Kế toán muốn tính lương, phụ cấp và các khoản đóng góp bao gồm cả chênh lệch bảo lưu
 8. Kế toán muốn hạch toán các khoản khác vào chương, khoản, tiểu mục để kết nối làm giấy rút với phần mềm KTX Bamboo
 9. Kế toán muốn lặp lại tiêu đề bảng lương từ trang thứ 2 để tiện theo dõi và kiểm tra số liệu
 10. Kế toán mong muốn Phân quyền truy cập dữ liệu cho CBTC chỉ có quyền ở Phân hệ Hồ sơ

R35

– Hồ sơ

 1. Cán bộ muốn khai báo chi tiết nhà đất với CBNV sở hữu nhiều hơn 01 tài sản là nhà, đất
 2. CBTC muốn hướng dẫn nhân viên tự kê khai hồ sơ để thuận tiện hơn trong việc khai báo hồ sơ CBNV vào phần mềm
 3. CBTC muốn phê duyệt một phần thông tin mà CBNV đề nghị bổ sung lý lịch để kiểm soát tốt hơn việc
 4. CBTC muốn đánh giá cán bộ cuối năm tại đơn vị theo từng tiêu chí để dễ phục vụ cho việc xem xét cán bộ nguồn theo từng tiêu chí đánh giá hàng năm
 5. Khi có nhắc việc nâng lương, nghỉ hưu…. khách hàng muốn nhận được mail thông báo để theo dõi và thao tác trên PM
 6. CBTC muốn bổ sung thông tin ngạch và thời gian giữ ngạch trong danh sách đăng ký tham gia đào tạo bồi dưỡng
 7. CBTC muốn bỏ cột tỷ lệ trên báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá CBCCVC, lao động hợp đồng để đúng với mẫu của SNV
 8. CBTC muốn nhập ngày cấp bằng chuyên ngành đào tạo của CBNV để lưu trữ đúng thông tin bằng cấp
 9. CBTC muốn nhập danh mục đối tượng bồi dưỡng an ninh quốc phòng cho CBNV theo đúng bằng cấp được cấp
 10. CBTC mong muốn khi xem chi tiết ở phần nhắc việc của màn hình tổng quan sẽ xuất được danh sách chi tiết ra để dễ dàng so sánh và kiểm tra với danh sách đã nộp và chưa nộp
 11. CBTC muốn hiển thị chức vụ, chức danh kiêm nhiệm ở quá trình công tác mẫu 2C/BNV
 12. CBTC muốn tự tùy chỉnh các thông tin bắt buộc theo dõi trên hồ sơ để ràng buộc khi nhập liệu
 13. CBTC mong muốn in được hết các phụ cấp trên báo cáo danh sách và tiền lương viên chức
 14. CBTC muốn thêm thông tin quê quán cho thân nhân CBNV để hiển thị chi tiết trên mẫu 2C
 15. CBTC muốn in được thẻ CB-CCVC khi đã khai báo hồ sơ trên Phần mềm – Sở Nội vụ tỉnh An giang
 16. CBTC muốn bổ sung thông tin đính kèm tệp vào các form khai báo thông tin chi tiết và view được trực tiếp trên giao diện để thuận tiện cho việc theo dõi hồ sơ
 17. CBTC muốn sắp xếp lại thứ tự khai báo người thân trong thông tin kê khai hồ sơ để hiển thị đúng thứ tự mong muốn trong mẫu 2C SYLL
 18. CBTC muốn hiển thị đầy đủ tất cả các quyết định khen thưởng các năm trên mẫu SYLL 2C TW
 19. CBTC muốn phân loại chi tiết thông tin cán bộ đã quá hạn nâng lương và cán bộ sắp được nâng lương trong danh sách nhắc việc
 20. Khi có nhắc việc nâng lương, nghỉ hưu…. khách hàng muốn nhận được mail thông báo để theo dõi và thao tác trên PM

– Lương

 1. Kế toán muốn file nhập khẩu phân hệ lương tự lấy thêm các khoản phụ cấp mới khai báo để nhập khẩu nhanh hơn
 2. Kế toán muốn bổ sung mẫu dự toán lương biểu 01- PGD Thuận Bắc
 3. Kế toán muốn bổ sung bảng chênh lệch lương để gửi kho bạc kèm bảng lương hàng tháng (PTC Đức Linh)
 4. Kế toán muốn tính truy lĩnh lương do nâng lương, phụ cấp từ ngày đến ngày để đúng với số thực tế cần chi trả
 5. Kế toán muốn tính đúng số tiền từng tiểu mục khi hạch toán vào MIMOSA
 6. Kế toán muốn ghi nhận nguồn chi trả cho các khoản như phụ cấp khác hoặc các khoản khoán Công tác phí trên bảng tính lương
 7. Kế toán muốn đáp ứng bảng lương khối xã Châu Đức
 8. Kế toán muốn hiển thị chi tiết và riêng rẽ các PC đặc biệt ngành trên bảng lương để dễ đối chiếu từng khoản

R34

– Hồ sơ

 1. CBTC muốn chia sẻ dữ liệu hồ sơ CBNV cho đơn vị khác, phục vụ công việc nội bộ của tỉnh
 2. CBTC muốn đánh giá phân loại cán bộ hoạt động không chuyên trách định kỳ
 3. CBTC muốn hiển thị riêng bộ lọc đơn vị trong tìm kiếm thống kê để tiện thao tác
 4. CBTC muốn nhập 2 quyết định công tác có cùng 1 ngày hưởng để ghi nhận đúng thông tin theo quyết định
 5. CBTC muốn nhập đầy đủ thông tin Về việc trong QĐCT của CBNV
 6. CBTC tại đơn vị cấp xã/nội vụ/chủ quản in được danh sách thống kê số lượng chất lượng người HĐKCT theo trình độ đào tạo để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp
 7. Tại chức năng tổng hợp báo cáo, đơn vị tổng hợp muốn tích chọn các đơn vị muốn tổng hợp để có thể tổng hợp riêng rẽ từng khối, mỗi khối là một báo cáo

– Lương

 1. Đơn vị tổng hợp dự toán lương muốn nhập tay bổ sung các đơn vị nhỏ không mua phần mềm vào dự toán lương
 2. Cải tiến tính năng tùy chỉnh mẫu bảng lương ngay trên giao diện (giai đoạn 2)
 3. Kế toán muốn đáp ứng bảng lương khối xã tính dựa trên nhiều loại cán bộ, các khoản phụ cấp theo chương, khoản, tiểu mục để dễ dàng hạch toán giấy rút (giai đoạn 2)
 4. Kế toán muốn đáp ứng biểu mẫu phụ cấp dạy thêm giờ- Đặc thù Tân Hưng-Long An
 5. Kế toán muốn in bảng tính thuế và bảng kê thuế theo kỳ năm cho các CBNV trong đơn vị
 6. Kế toán muốn lập bảng dự toán lương và các khoản phụ cấp theo lương cho các CBCC theo nguồn riêng và các một số khoản phụ cấp khác theo nguồn riêng
 7. Kế toán muốn lập dự toán 2 lần một năm khi xin cấp dự toán và khi phân rã dự toán cuối năm, HSL lấy tại thời điểm lập dự toán
 8. Kế toán muốn thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm cho cán bộ KCT xã với cơ quan đóng và NLĐ đóng
 9. Kế toán Sở muốn tổng hợp dự toán lương theo loại biên chế để đúng với theo dõi của từng đơn vị
 10. Kế toán xã muốn lập dự toán lương theo loại cán bộ: Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách

R33

– Hồ sơ

 1. Bổ sung mẫu Phiếu kê khai hưởng thâm niên nghề giáo
 2. Cải tiến tính năng nhập khẩu từ excel để thuận tiện hơn
 3. CBTC muốn bổ sung danh mục phụ cấp mặc định có ghi chú theo nghị định nào để CBTC dễ nhận biết
 4. CBTC muốn bổ sung tính năng nhập khẩu rút gọn để thuận lợi cho việc đưa hồ sơ vào phần mềm
 5. CBTC muốn bổ sung trường trộn cho các quyết định nghỉ việc ,thôi việc, chấm dứt hợp đồng_PNV Gia Lâm
 6. CBTC muốn đáp ứng đầy đủ quy trình nghiệp vụ nâng lương (gửi nhận, phê duyệt)
 7. CBTC tại các UBND xã muốn ghi nhận chính xác thông tin nơi làm việc của các CBCC, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại xã đó

– Lương

 1. Cải tiến tính năng tùy chỉnh mẫu bảng lương ngay trên giao diện
 2. Kế toán mong muốn khi khai báo hệ số lương và phụ cấp cán bộ thì có thể khai báo được phụ cấp mà không khai báo hệ số lương
 3. Kế toán muốn bổ sung mẫu 01- CCTL để nộp cho PTC và STC_Xín Mần
 4. Kế toán muốn đáp ứng bảng lương khối xã tính dựa trên nhiều loại cán bộ, các khoản phụ cấp theo chương, khoản, tiểu mục để dễ dàng hạch toán giấy rút (giai đoạn 1)
 5. Kế toán muốn đáp ứng nghiệp vụ làm thêm, làm đêm và bổ sung mẫu in các khoản làm thêm giờ theo mẫu C10-HD
 6. Kế toán muốn in bảng lương truy lĩnh
 7. Kế toán muốn tùy biến bổ sung các trường thông tin cột trên giao diện dự toán lương
 8. Đáp ứng mẫu bảng lương 2a – Xí Mần

R32

– Hồ sơ

 1. Cải tiến bộ lọc tìm kiếm nhanh mặc định, tìm kiếm thông tin cơ bản
 2. CBTC các trường muốn đánh giá giáo viên chuẩn nghề nghiệp theo TT 20/2018- BGD
 3. CBTC muốn chủ động bổ sung loại hợp đồng theo nhu cầu của tỉnh
 4. CBTC muốn ghi nhận HSL và bậc lương cho cán bộ không có ngạch lương để đúng với thực trạng của đơn vị
 5. CBTC muốn lựa chọn ghi hoặc không ghi mức lương đóng bảo hiểm theo để tiện cho việc theo dõi và nhập liệu do thực tế không nhớ hết được mức lương đóng từng giai đoạn

– Lương

 1. Kế toán muốn bổ sung mẫu bảng lương và mẫu thanh toán qua ATM theo mẫu của PTC Kon Rẫy
 2. Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2e theo TT46/2019/TT-BTC
 3. Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2h theo TT46/2019/TT-BTC
 4. Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2i theo TT46/2019/TT-BTC
 5. Kế toán muốn in danh sách các khoản khẩu trừ lương để nộp cho KBNN
 6. Kế toán muốn lập dự toán lương cho nhân sự tuyển mới chi tiết cho từng vị trí việc làm
 7. Kế toán muốn tự động sinh bảng tính các khoản phụ cấp đặc thù ngành và tính thuế TNCN từ bảng lương tháng trước để tiện thao tác
 8. Kế toán muốn xuất khẩu danh sách CBNV để kiểm tra lại và nhập khẩu lại, ví dụ điền sai hệ số cần chỉnh sửa lại
Cập nhật 13/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận