Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Thiết lập Mẫu trộn?

Thiết lập Mẫu trộn?

1. Mục đích
Phần mềm đã mặc định sẵn danh sách 1 số mẫu trộn để giúp chuyên viên quản lý cán bộ có thể lựa chọn mẫu cho phù hợp với từng nghiệp vụ khai báo. Ngoài ra, đơn vị có thể thêm mới mẫu trộn đồng thời trộn mẫu theo nhu cầu sử dụng của đơn vị.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Thêm mới mẫu trộn
1. Vào Danh mục\Mẫu trộn.
2. Nhấn Thêm (nếu đơn vị được cấp quyền thì mới có thể Thêm mới).
Lưu ý:
Chỉ khi đơn vị được phân cấp quản lý danh mục dùng chung thì mới có thể thêm/sửa/xóa danh mục Mẫu trộn.
3. Nhấn Chọn tệp nguồn để chọn mẫu của đơn vị.
4. Nhập Tên mẫu, chọn Sử dụng cho, Diễn giải (nếu có).
5. Tích chọn Sử dụng nếu đơn vị sử dụng loại mẫu trộn này.
6. Nhấn In thử để xem trước mẫu trộn. Nhấn Cất để hoàn thành.
2.2. Hướng dẫn trộn mẫu 
1. Chọn mẫu trộn trên danh sách.
2. Nhấn Tải mẫu trộn để tải về mẫu cần sửa.
3. Nhấn Tải danh sách trường trộn để tải về những trường trộn cần thay đổi.

4. Thực hiện sao chép những trường cần thay đổi tại phần Trường trộn trên Danh sách trường trộn vào mẫu trộn vừa tải về.
Ví dụ: Nếu muốn thay đổi việc in hoa sang in thường tên thủ trưởng đơn vị chủ quản, tại phần Trường trộn trên Danh sách trường trộnanh/chị copy ##thu_truong_don_vi_chu_quan_in_thuong## sang dòng tương ứng theo nhu cầu trên mẫu trộn vừa tải về.

5. Lưu mẫu trộn với một tên khác và thực hiện nhập khẩu vào phần mềm bằng cách nhấn Thêm, sau đó thực hiện các thao tác tương tự như mục 2.1. Thêm mới mẫu trộn
Lưu ý:
1. Chuyên viên quản lý cán bộ chỉ sửa/xóa được những mẫu tự thêm mới mà không thể sửa/xóa mẫu mặc định sẵn của hệ thống.
2. Ngoài ra, có thể in thử mẫu trộn bằng cách nhấn vào chức năng In thử trên thanh công cụ.

 

Xem thêm