Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Số tháng xét nâng lương trước thời hạn và Thời gian kéo dài nâng bậc được quy định như thế nào?

Số tháng xét nâng lương trước thời hạn và Thời gian kéo dài nâng bậc được quy định như thế nào?

1. Mục đích
Giúp CBTC biết được các điều kiện để khai báo đúng Số tháng xét nâng lương trước thời hạn khi có quyết định khen thưởng và Số tháng kéo dài nâng bậc khi cán bộ đó vi phạm kỷ luật để có căn cứ lấy lên những cán bộ thuộc danh sách nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.
2. Điều kiện nâng lương
Số tháng xét nâng lương trước thời hạn

Thời gian kéo dài nâng bậc

 

Xem thêm