Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Hướng dẫn nghiệp vụ > Đơn vị nội vụ/chủ quản > Hồ sơ > Nghỉ hưu

Nghỉ hưu

1. Mục đích

Khi CBCCVC đến tuổi nghỉ hưu, chuyên viên quản lý cán bộ cần ra thông báo nghỉ hưu 6 tháng trước thời điểm nghỉ hưu hay ra quyết định nghỉ hưu 3 tháng trước khi nghỉ hưu cho CBCCVC tại đơn vị.
2. Xem và tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trườ
ng hợp nghiệp vụ
3.1. Thông báo nghỉ hưu
1. Vào Hồ sơ\Nghỉ hưu.
2. Chọn các CBCCVC nghỉ hưu, nhấn Thông báo nghỉ hưu.
3. Chọn Ngày thông báo nghỉ hưu, nhấn Đồng ý.

4. Để in được thông báo nghỉ hưu cho công chức, viên chức, anh/chị nhấn In trên thanh công cụ, chọn mẫu cần in.
3.2. Ra quyết định nghỉ hưu
1. Chọn CBCCVC cần ra quyết định nghỉ hưu trên danh sách.
2. Nhấn Ra quyết định nghỉ hưu.
3. Chọn Ngày ra quyết định nghỉ hưu.
4. Nhấn Đồng ý.

5. Để in được quyết định nghỉ hưu cho công chức, viên chức, anh/chị nhấn In trên thanh công cụ, chọn mẫu cần in.
Lưu ý: Hiện tại phần mềm chỉ đáp ứng thực hiện việc thông báo và ra quyết định nghỉ hưu cho cán bộ công chức viên chức đến độ tuổi nghỉ hưu; với nữ giới là 55 tuổi và nam giới là 60 tuổi.
 

Xem thêm