Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Quản lý người dùng

Quản lý người dùng

1. Mục đích

Giúp chuyên viên quản lý cán bộ có thể sửa tên đăng nhập, chọn vai trò, phân quyền truy cập dữ liệukích hoạt tài khoản người dùng đó theo nhu cầu của đơn vị .
2. Các bước thực hiện
2.1 Sửa tên đăng nhập

1. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.
2. Chọn CBCCVC trên danh sách, nhấn Sửa tên đăng nhập.
3. Khai báo các thông tin tại giao diện Sửa tên đăng nhập.
  • Nhập thông tin Tên đăng nhập mới.

  • Nhấn Đồng ý.
2.2 Chọn vai trò
1. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.
2. Chọn người dùng trên danh sách, nhấn Chọn vai trò.
3. Tích chọn các vai trò được gán cho người dùng đó.

4. Nhấn Đồng ý.
2.3 Phân quyền truy cập dữ liệu.
1. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.
2. Lựa chọn CBCCVC được phân quyền.
3. Tích chọn các đơn vị mà CBCCVC có quyền truy cập hồ sơ cán bộ và thống kê biểu đồ, báo cáo.
4. Nhấn Phân quyền truy cập dữ liệu.

5. Nhấn Đồng ý.
2.4. Kích hoạt tài khoản
1. Chọn tài khoản cần kích hoạt trên danh sách. Nhấn Kích hoạt.
2. Nhấn Đồng ý khi phần mềm hiển thị thông báo Kích hoạt tài khoản thành công.

 

Xem thêm