Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Quên mật khẩu thì làm như thế nào?

Quên mật khẩu thì làm như thế nào?

1. Mục đích
Giúp anh/chị khi quên mật khẩu có thể dễ dàng lấy lại thông qua địa chỉ email đã đăng ký.
2. Các bước thực hiện
1. Tại màn hình Đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu.
2. Chọn Đơn vị tương ứng trong danh sách, nhập Tên đăng nhập Mã xác thực.
3. Nhấn Lấy lại mật khẩu để hệ thống gửi lại mật khẩu đến email của anh/chị.

4. Phần mềm hiển thị thông báo về việc lấy lại mật khẩu qua email, nhấn Đồng ý.

5. Vào email đã đăng ký, đọc và làm theo hướng dẫn.

6. Trên giao diện Lấy lại mật khẩu, nhập Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu và nhấn Đồng ý để thay đổi mật khẩu.


 

Xem thêm