Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R12

R12

Những thay đổi trên phiên bản:
1. Các đơn vị mong muốn ghi nhận và theo dõi được số lượng biên chế để nắm được tình hình thực hiện biên chế và lập các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cơ quan, quản lý cấp trên.
2. Đáp ứng các báo cáo theo thông tư 03/2018/TT-BNV

3. Bổ sung thêm một số xã của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng trên phần mềm QLCB.VN


Chi tiết các thay đổi:
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R12, đơn vị có thể ghi nhận được các thông tin về biên chế để theo dõi được việc thực hiện biên chế được giao và lập các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cơ quan, quản lý cấp trên.
Các bước thực hiện:
 • Cán bộ tổ chức vào Nghiệp vụ khác\Chỉ tiêu biên chế
Lưu ý: Để thực hiện khai báo thông tin về Chỉ tiêu biên chế thì trước tiên anh/chị cần khai báo thông tin về Loại hình đơn vị.
- Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị hoặc nhấn vào tại đây trên màn hình cảnh báo Chỉ tiêu biên chế.
- Lựa chọn loại hình đơn vị tương ứng, nhấn Cất

 • Nhấn Ghi nhận chỉ tiêu và thực hiện khai báo các chỉ tiêu về số lượng biên chế trong đơn vị
 • Nhấn Cất.
2. Đáp ứng các báo cáo theo thông tư 03/2018/TT-BNV

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R12, phần mềm đã bổ sung báo cáo đáp ứng đúng theo thông tư 03/2018/TT-BNV
Đáp ứng báo cáo 0103b.N/BNV-TCHC: Số lãnh đạo chính quyền địa phương (Thông tư 03/2018/TT-BNV)
Các bước thực hiện: 
 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo thông tư 03/2018/TT-BNV
 • Chọn Biểu số 0103b.N/BNV-TCHC: Số lãnh đạo chính quyền địa phương (Thông tư số 03/2018/TT-BNV)
 • Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn NămLoại đơn vị cần in báo cáo

 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo.
   
Đáp ứng báo cáo 0105.K/BNV-TCHC: Số ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ (Thông tư 03/2018/BNV)
Các bước thực hiện: 
 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo thông tư 03/2018/TT-BNV
 • Chọn Biểu số 0105.K/BNV-TCHC: Số ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ (Thông tư số 03/2018/TT-BNV)
 • Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Năm cần in báo cáo

 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo.
   
Các bước thực hiện:
 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo thông tư 03/2018/TT-BNV
 • Chọn Biểu số 0201.N/BNV-CBCCVC: Số lượng công chức từ cấp huyện trở lên (Thông tư số 03/2018/TT-BNV)
 • Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn NămLoại đơn vị cần in báo cáo
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo.
Các bước thực hiện:
 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo thông tư 03/2018/TT-BNV
 • Chọn Biểu số 0202.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã (Thông tư số 03/2018/TT-BNV)
 • Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn NămLoại đơn vị cần in báo cáo
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo.
Các bước thực hiện:
 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo thông tư 03/2018/TT-BNV
 • Chọn Biểu số 0204.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức (Thông tư số 03/2018/TT-BNV)
 • Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn NămLoại đơn vị cần in báo cáo
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo.
Các bước thực hiện:
 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo thông tư 03/2018/TT-BNV
 • Chọn Biểu số 0205.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại (Thông tư số 03/2018/TT-BNV)
 • Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn NămLoại đơn vị cần in báo cáo
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo.
 
Đáp ứng báo cáo 0301.N/BNV-BC: Số lượng biên chế được giao (Thông tư 03/2018/TT-BNV)
Các bước thực hiện:
 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo thông tư 03/2018/TT-BNV
 • Chọn Biểu số 0301.N/BNV-BC: Số lượng biên chế được giao (Thông tư số 03/2018/TT-BNV)
 • Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn NămLoại đơn vị cần in báo cáo
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo.

Đáp ứng báo cáo 0302.N/BNV-BC: Tỷ lệ thực hiện biên chế (Thông tư 03/2018/TT-BNV)
Các bước thực hiện: 
 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo thông tư 03/2018/TT-BNV
 • Chọn Biểu số 0302.N/BNV-BC: Tỷ lệ thực hiện biên chế (Thông tư số 03/2018/TT-BNV)
 • Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn NămLoại đơn vị cần in báo cáo

 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo.
       
3. Bổ sung thêm một số xã của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng trên phần mềm QLCB.VN
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R12, phần mềm bổ sung thêm một số xã của huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng như: Xã Thái Sơn, Thị trấn Pác Miầu, xã Nam Cao, xã Thái Học.
Các bước thực hiện:
 • Vào menu Hồ sơ và thực hiện khai báo hồ sơ cho 1 CBCCVC của tỉnh Cao Bằng, huyện Bảo Lâm


 

Xem thêm