Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R14

R14

Những thay đổi trên phiên bản:
1. CBTC muốn in danh sách cán bộ, công chức chưa cập nhật đủ thông tin theo quy định tại đơn vị để có kế hoạch nhắc nhở và cập nhật lại cho chính xác
2. CBTC muốn ghi nhận lại thông tin mục lục thành phần hồ sơ của từng cán bộ nhân viên trong suốt quá trình công tác để phục vụ quản lý lưu trữ hồ sơ
3. Bổ sung các báo cáo biên chế:
4. Phòng nội vụ triển khai phần mềm QLCB.VN khi chưa đồng bộ toàn tỉnh muốn được thiết lập danh mục cho các đơn vị trực thuộc để thống nhất và quản lý tập trung toàn huyện
5. CBTC muốn đánh giá CCVC và đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo các hướng dẫn đánh giá tại địa phương
6. CBTC mong muốn cùng lúc nhập một quyết định khen thưởng, kỷ luật cho nhiều CBCCVC
7. CBTC ở các xã, phòng nội vụ sử dụng phần mềm QLCB.VN hàng năm muốn thống kê Số lượng, chất lượng cán bộ cấp xã theo chức vụ
8. CBTC muốn thống kê nhanh số lượng CBCCVC của đơn vị theo loại cán bộ
9. CBTC muốn thông báo, ra quyết định nghỉ hưu trước tuổi
10. Khi bổ sung lý lịch, CBNV muốn in mẫu 04a-BNV TT06/2007: Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức để kèm vào hồ sơ bổ sung
11. CBTC ở các xã, phòng nội vụ sử dụng phần mềm QLCB.VN hàng năm muốn thống kê Số lượng, chất lượng công chức cấp xã theo chức danh
12. Đáp ứng in sơ yếu lý lịch (mẫu 2C/TCTW - 98 và 2C/BNV - 2008) theo đúng hướng dẫn từ Sở nội vụ
13. Cán bộ tổ chức muốn theo dõi hồ sơ các nhân viên dưới 15 tuổi (diễn viên xiếc, diễn viên múa...) theo Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH
14. CBTC muốn theo dõi thông tin về quyết định lương, phụ cấp vào hồ sơ CBCCVC để dễ theo dõi và đối chiếu với giấy tờ gốc
15. CBTC muốn theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của CBCCVC theo đúng thông tin hồ sơ của CBCCVC
16. CBTC muốn xem được số lượng CBNV theo từng tiêu chí và tổng số CBNV để theo dõi và lấy làm căn cứ lập các báo cáo liên quan
17. Đáp ứng các báo cáo kết quả đánh giá CCVC


Chi tiết các thay đổi:
1. CBTC muốn in danh sách cán bộ, công chức chưa cập nhật đủ thông tin theo quy định tại đơn vị để có kế hoạch nhắc nhở và cập nhật lại cho chính xác
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R14, cán bộ tổ chức có thể thống kê được danh sách cán bộ nhân viên tại đơn vị đang có sai sót trong hồ sơ điện tử nhằm đưa ra phương án cập nhật bổ sung cho đầy đủ để phục vụ mục đích theo dõi và lập các báo cáo quản trị
Các bước thực hiện:
- Để có thể dễ dàng hơn trong việc quản lý các thông tin cần thiết của CBCCVC trong đơn vị thì CBTC cần thực hiện thiết lập thông tin cần quản lý
 • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn
 • Tại tab Báo cáo, anh/chị tích chọn các thông tin cần quản lý trên hồ sơ cán bộ nhân viên.

- Để in danh sách cán bộ, công chức chưa cập nhật đủ thông tin theo quy định tại đơn vị để có kế hoạch nhắc nhở và cập nhật lại cho chính xác, anh/chị thực hiện như sau:
* Đối với đơn vị không phải ngành giáo dục
 • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo quản trị\Danh sách cán bộ, công chức, viên chức có sai sót trong hồ sơ điện tử
 • Trên giao diện tham số báo cáo, nhấn Đồng ý.
 • Kiểm tra số liệu trên báo cáo .

* Đối với đơn vị thuộc ngành giáo dục
 • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo đặc thù ngành giáo dục
 • Chọn báo cáo Danh sách cán bộ, viên chức có sai sót trong hồ sơ điện tử
2. CBTC muốn ghi nhận lại thông tin mục lục thành phần hồ sơ của từng cán bộ nhân viên trong suốt quá trình công tác để phục vụ quản lý lưu trữ hồ sơ
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, cán bộ tổ chức có thể ghi nhận lại thông tin mục lục thành phần hồ sơ của từng cán bộ nhân viên trong suốt quá trình công tác để phục vụ quản lý, lưu trữ hồ sơ
Các bước thực hiện:
 • CBTC vào Hồ sơ, chọn tab 11. Tài liệu đính kèm
 • Nhấn Thêm, tại đây CBTC có thể lựa chọn thông tin Thuộc thành phần hồ sơ.

3. Báo cáo biên chế
Biểu 03B - Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức hành chính (Thông tư 07/2010/TT-BNV)
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, phần mềm bổ sung biểu 03B - Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức hành chính.
Các bước thực hiện:

 • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ
 • Chọn Biểu số 3B: Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức hiện có trong cơ quan, tổ chức hành chính (Thông tư 07/2010/TT-BNV)
 • Trên giao diện tham số báo cáo,chọn Năm cần xem báo cáo
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo
Biểu 04B - Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức, viên chức hiện có trong đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư 07/2010/TT-BNV)
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R14, phần mềm bổ sung biểu 04B - Thống kê, tổng hợp số liệu biên chế công chức, viên chức hiện có trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Các bước thực hiện:

 • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ
 • Chọn Biểu số 4B: Thống kê tổng hợp số liệu biên chế công chức, viên chức hiện có trong đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư 107/2010/TT-BNV)
 • Trên giao diện tham số báo cáo, chọn Năm cần xem
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo.

4. Phòng nội vụ triển khai phần mềm QLCB.VN khi chưa đồng bộ toàn tỉnh muốn được thiết lập danh mục cho các đơn vị trực thuộc để thống nhất và quản lý tập trung toàn huyện
Chi tiết thay đổi:
Trước đây việc thiết lập danh mục cho các đơn vị trực thuộc đều được đơn vị Sở nội vụ thực hiện tuy nhiên kể từ phiên bản R14, cán bộ tổ chức phòng nội vụ khi chưa đồng bộ toàn tỉnh vẫn có thể thiết lập được danh mục cho các đơn vị trực thuộc để thống nhất và quản lý tập trung cho toàn huyện Các bước thực hiện:
 • Tại đơn vị Phòng nội vụ, anh/chị vào menu Hệ thống\Phân cấp danh mục
 • Tích chọn tại phần Cho phép đơn vị cấp dưới có quyền thêm/sửa/xóa danh mục dùng chung
 • Anh/chị tích chọn những đơn vị được quyền thêm/sửa/xóa danh mục dùng chung
 •  Nhấn Cất.
5. CBTC muốn đánh giá CCVC và đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo các hướng dẫn đánh giá tại địa phương
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, cán bộ tổ chức có thể thực hiện đánh giá chuẩn nghề nghiệp cho cán bộ công chức, viên chức theo các hướng dẫn đánh giá tại địa phương Các bước thực hiện:
 • Vào menu Đánh giá, tại đây anh/chị có thể thực hiện đánh giá cho các đối tượng như Cán bộ/công chức, Viên chức và Lao động hợp đồng
 • Trong trường hợp đơn vị thuộc ngành giáo dục thì anh/chị có thể thực hiện đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp thành 2 đợt trong năm.
6. CBTC mong muốn cùng lúc nhập một quyết định khen thưởng, kỷ luật cho nhiều CBCCVC
Chi tiết thay đổi:
Từ phiên bản R14, cán bộ tổ chức có thể nhập một quyết định khen thưởng hay kỷ luật cho nhiều cán bộ công chức, viên chức tại đơn vị của mình. Các bước thực hiện:
 • Vào menu Khen thưởng, kỷ luật, tại tab Khen thưởng, nhấn Thêm
 • Khai báo Thông tin quyết định khen thưởng
 • Tại mục Thông tin cán bộ nhân viên được khen thưởng
 • Nhấn Chọn cán bộ nhân viên và tích chọn các cán bộ được khen thưởng. Nhấn Đồng ý.
 • Nhấn Cất để hoàn tất.
7. CBTC ở các xã, phòng nội vụ sử dụng phần mềm QLCB.VN hàng năm muốn thống kê Số lượng, chất lượng cán bộ cấp xã theo chức vụ
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, cán bộ tổ chức ở các xã, phòng nội vụ có thể sử dụng phần mềm QLCB.VN để thống kê số lượng, chất lượng cán bộ cấp xã theo chức vụ Các bước thực hiện:
 • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ 
 • Chọn báo cáo Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ cấp xã (Theo chức vụ)
 • Trên giao diện tham số báo cáo, chọn Kỳ báo cáo

 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo.

8. CBTC muốn thống kê nhanh số lượng CBCCVC của đơn vị theo loại cán bộ
Chi tiết thay đổi:
Giúp cán bộ tổ chức có thể thống kê nhanh theo từng loại số lượng cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng và loại cán bộ là khác tại đơn vị của mình. Các bước thực hiện:
 • Tại menu Bàn làm việc lựa chọn xem biểu đồ Thống kê theo Loại cán bộ

9. CBTC muốn thông báo, ra quyết định nghỉ hưu trước tuổi
Chi tiết thay đổi:
Trước đây, cán bộ tổ chức chỉ có thể lập được danh sách CBCCVC nghỉ hưu đáp ứng điều kiện: 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ theo đúng quy định về tuổi nghỉ hưu và không cho phép lập danh sách CBCCVC nghỉ hưu trước tuổi. Kể từ phiên bản R14, phần mềm đáp ứng việc chọn thêm các cán bộ nghỉ hưu trước tuổi. Các bước thực hiện:
 • Vào menu Hồ sơ chọn tab Nghỉ hưu
 • Nhấn Bổ sung, tại màn hình Danh sách cán bộ nhân viên anh/chị tích chọn các CBCCVC nghỉ hưu trước tuổi.
 • Nhấn Đồng ý.
 • Ngoài ra, để bỏ những CBCCVC ra khỏi danh sách nghỉ hưu anh/chị lựa chọn CBNV đó, nhấn Loại bỏ
10. Khi bổ sung lý lịch, CBNV muốn in mẫu 04a-BNV TT06/2007: Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức để kèm vào hồ sơ bổ sung
Chi tiết thay đổi:
Từ phiên bản R14, cán bộ tổ chức có thể in mẫu 04a-BNV TT06/2007: Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức để kèm vào hồ sơ bổ sung. Các bước thực hiện:
 • Tại màn hình Hồ sơ chọn tab Đề nghị bổ sung lý lịch
 • Lựa chọn CBNV cần in phiếu bổ sung lý lịch, nhấn In
11. CBTC ở các xã, phòng nội vụ sử dụng phần mềm QLCB.VN hàng năm muốn thống kê Số lượng, chất lượng công chức cấp xã theo chức danh
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, các cán bộ tổ chức ở các xã, phòng nội vụ có thể sử dụng phần mềm QLCB.VN để thống kê số lượng, chất lượng công chức cấp xã theo chức danh định kì hàng năm. Các bước thực hiện:
 • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ chọn Thống kê số lượng, chất lượng công chức cấp xã (Theo chức danh)
 • Trên giao diện tham số báo cáo, lựa chọn Kỳ báo cáo cần xem
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo.
12. Đáp ứng in sơ yếu lý lịch (mẫu 2C/TCTW - 98 và 2C/BNV - 2008) theo đúng hướng dẫn từ Sở nội vụ
Khi in sơ yếu lý lịch, cán bộ tổ chức muốn thông tin Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ hiển thị đầy đủ thông tin bằng cấp và chứng chỉ theo đúng quy định

Chi tiết thay đổi:
Từ phiên bản R14, khi cán bộ tổ chức in sơ yếu lý lịch của các CBCCVC trong đơn vị của mình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ Các bước thực hiện:
 • Vào menu Hồ sơ, tại tab Danh sách trích ngang lựa chọn CBNV cần in sơ yếu lý lịch
 • Nhấn In\2C/TCTW - 98: Sơ yếu lý lịch

CBTC muốn in sơ yếu lý lịch (mẫu 2C/TCTW - 98 và 2C/2008) theo đúng hướng dẫn từ sở nội vụ
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, cán bộ tổ chức của phòng tư pháp có thể in sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C/TCTW - 98 và 2C/BNV - 2008 hiển thị đúng và đủ thông tin của cán bộ nhân viên trong đơn vị của mình.Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang. Tích chọn CBNV cần in sơ yếu lý lịch
 • Nhấn In\2C-BNV/2008: Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV)
CBTC muốn ghi nhận được các phòng ban CBCCVC đã từng làm việc để phản ánh đúng quá trình công tác tại đơn vị trong hồ sơ CBCCVC
Chi tiết thay đổi:
Từ phiên bản R14, khi cán bộ tổ chức in các báo cáo: 2C/TCTW - 98: Sơ yếu lý lịch, 2C - BNV/2008: Sơ yếu lý lịch cán bộ công chức (Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV)3a - BNV: Tiểu sử tóm tắt (Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV) đều ghi nhận đầy đủ các thông tin quá trình công tác của CBCCVC tại đơn vị.
13. Cán bộ tổ chức muốn theo dõi hồ sơ các nhân viên dưới 15 tuổi (diễn viên xiếc, diễn viên múa...) theo Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, phần mềm cho phép quản lý và theo dõi hồ sơ các nhân viên dưới 15 tuổi (diễn viên xiếc, diễn viên múa...) đáp ứng đúng Thông tư 11/2013/TT-BLĐBXH
Các bước thực hiện:
 • Vào menu Hồ sơ chọn tab Danh sách trích ngang, nhấn Thêm
 • Thực hiện khai báo thông tin hồ sơ cho CBNV có ngày vào đơn vị nhỏ hơn ngày, tháng năm sinh là 15 năm
 • Phần mềm sẽ sinh cảnh báo, nhấn để lưu thông tin hồ sơ cho CBNV.

14. CBTC muốn theo dõi thông tin về quyết định lương, phụ cấp vào hồ sơ CBCCVC để dễ theo dõi và đối chiếu với giấy tờ gốc
Chi tiết thay đổi:
Từ phiên bản R14, cán bộ tổ chức có thể theo dõi thông tin về quyết định lương, phụ cấp vào hồ sơ CBCCVC để dễ theo dõi và đối chiếu với giấy tờ gốc. Các bước thực hiện:
 • Vào menu Hồ sơ và thực hiện khai báo quá trình lương cho 1 CBCCVC
Anh/chị thực hiện tương tự trong trường hợp muốn khai báo thông tin phụ cấp cho CBCCVC
15. CBTC muốn theo dõi quá trình đóng bảo hiểm của CBCCVC theo đúng thông tin hồ sơ của CBCCVC
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R14, cán bộ tổ chức có thể theo dõi được toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm của CBCCVC. Các bước thực hiện:
 • Vào menu Hồ sơ và thực hiện khai báo nhiều quá trình đóng bảo hiểm cho 1 CBNV
16. CBTC muốn xem được số lượng CBNV theo từng tiêu chí và tổng số CBNV để theo dõi và lấy làm căn cứ lập các báo cáo liên quan
Chi tiết thay đổi:
Từ phiên bản R14, cán bộ tổ chức có thể xem được thống kê về số lượng cán bộ nhân viên theo từng tiêu chí và tổng số cán bộ nhân viên để theo dõi và lấy làm căn cứ lập các báo cáo liên quan Các bước thực hiện:
 • Vào menu Bàn làm việc, lựa chọn xem biểu đồ Thống kê theo trình độ chuyên môn
 • Biểu đồ hiển thị về số lượng cán bộ nhân viên theo từng trình độ chuyên môn và tổng số lượng cán bộ nhân viên có trong đơn vị
17. Đáp ứng các báo cáo kết quả đánh giá CCVC
Chi tiết thay đổi:
Từ phiên bản R14, phần mềm QLCB.VN đáp ứng các báo cáo kết quả đánh giá công chức viên chức tại đơn vị Các bước thực hiện:
 • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ. Chọn Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá CBCCVC, lao động hợp đồng
 • Trên giao diện tham số báo cáo, chọn Năm cần in báo cáo.
 • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo.

Ngoài ra anh/chị còn có thể in được báo cáo kết quả đánh giá cho từng loại cán bộ trong đơn vị bằng cách vào menu Đánh giá nhấn In.
 

Xem thêm