Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R3

R3

Những thay đổi trên phiên bản:
1. Cán bộ tổ chức không bắt buộc khai báo thông tin Ngày cấp chứng chỉ, Ngày hưởng phụ cấp khi khai báo hồ sơ CBNV
2. Cán bộ tổ chức muốn chọn được tên loại hợp đồng dành cho các đối tượng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ cho đúng cách sử dụng tại các đơn vị
3. Cán bộ tổ chức muốn ghi nhận quá trình khen thưởng, kỷ luật, quá trình đóng bảo hiểm như trên hồ sơ cán bộ, không phân biệt thành khai báo quá trình trong/ngoài đơn vị
4. Đơn vị chủ quản/nội vụ muốn thống kê được danh sách nhân viên theo các tiêu chí khác nhau để đưa ra định hướng về việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
5. Cán bộ tổ chức muốn tự chọn được khung độ tuổi để thống kê số lượng CBNV phục vụ nhu cầu báo cáo và quản trị tại đơn vị
6. Cán bộ tổ chức muốn thống kê được báo cáo của các đơn vị gửi lên theo các tiêu chí để dễ dàng theo dõi
7. Cán bộ tổ chức muốn thống kê nhanh được các thông tin của CBCCVC tại đơn vị theo nhiều tiêu chí
8. Cán bộ tổ chức mong muốn sử dụng mẫu word và excel 1997-2003 cho các mẫu tải về từ phần mềm để phù hợp chương trình đang dùng tại đơn vị
9. Cán bộ tổ chức muốn chuyển được các dữ liệu đang theo dõi trên phần mềm PMIS sang QLCB.VN

Chi tiết các thay đổi
1. Cán bộ tổ chức không bắt buộc khai báo thông tin Ngày cấp chứng chỉ, Ngày hưởng phụ cấp khi khai báo hồ sơ CBNV
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R3, cán bộ tổ chức không bắt buộc phải khai báo thông tin Ngày cấp chứng chỉ, Ngày hưởng phụ cấp khi khai báo hồ sơ CBNV
 • Bỏ bắt buộc khai báo thông tin Ngày cấp chứng chỉ: 
         
 • Bỏ bắt buộc khai báo thông tin Ngày hưởng phụ cấp.
        
2. Cán bộ tổ chức muốn chọn được tên loại hợp đồng dành cho các đối tượng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ cho đúng cách sử dụng tại các đơn vị
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R3, cán bộ tổ chức có thể chọn được tên loại hợp đồng dành cho các đối tượng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ cho đúng cách sử dụng tại các đơn vị.
Các bước thực hiện:
 • Chọn menu Hợp đồng, nhấn Thêm.
 • Chọn Loại hợp đồng.
     
3. Cán bộ tổ chức muốn ghi nhận quá trình khen thưởng, kỷ luật, quá trình đóng bảo hiểm như trên hồ sơ cán bộ, không phân biệt thành khai báo quá trình trong/ngoài đơn vị
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R3, cán bộ tổ chức có thể ghi nhận quá trình khen thưởng, kỷ luật, quá trình đóng bảo hiểm như trên hồ sơ cán bộ, không phân biệt thành khai báo quá trình trong/ngoài đơn vị.
Các bước thực hiện:
 • Với thông tin Khen thưởng/Kỷ luật: Nhấn Thêm, phần mềm hiển thị màn hình Thêm thông tin khen thưởng hay Thêm thông tin kỷ luật mà không phân biệt khai báo trong hay ngoài đơn vị.

 • Với thông tin Quá trình đóng bảo hiểm: Nhấn Thêm, phần mềm hiển thị màn hình Thêm quá trình đóng bảo hiểm.


4. Đơn vị chủ quản/nội vụ muốn thống kê được danh sách nhân viên theo các tiêu chí khác nhau để đưa ra định hướng về việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Chi tiết thay đổiĐơn vị chủ quản/nội vụ muốn thống kê được danh sách nhân viên theo các tiêu chí khác nhau để đưa ra định hướng về việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Các bước thực hiện:
 • Vào menu Tìm kiếm thống kê. Phần mềm bổ sung thêm các điều kiện lọc.

5. Cán bộ tổ chức muốn tự chọn được khung độ tuổi để thống kê số lượng CBNV phục vụ nhu cầu báo cáo và quản trị tại đơn vị
Chi tiết thay đổiCán bộ tổ chức có thể tự chọn được khung độ tuổi để thống kê số lượng CBNV phục vụ nhu cầu báo cáo và quản trị tại đơn vị.
Các bước thực hiện:
 • Vào menu Bàn làm việc
 • Tại phần Thống kê cán bộ nhân viên, nhấn vào biểu tượng  để tuỳ chọn khung độ tuổi.
    
6. Cán bộ tổ chức muốn thống kê được báo cáo của các đơn vị gửi lên theo các tiêu chí để dễ dàng theo dõi
Chi tiết thay đổiCán bộ tổ chức có thể thống kê được báo cáo của các đơn vị gửi lên theo các tiêu chí để dễ dàng theo dõi
Các bước thực hiện:
 • Vào menu Báo cáo\Nhận, lập, gửi báo cáo.
 • Tại tab Nhận báo cáo từ cấp dưới, cán bộ tổ chức có thể thống kê được báo cáo theo đơn vị, theo kỳ báo cáo.
    
7. Cán bộ tổ chức muốn thống kê nhanh được các thông tin của CBCCVC tại đơn vị theo nhiều tiêu chí.
Chi tiết thay đổiCán bộ tổ chức có thể thống kê nhanh được các thông tin của CBCCVC tại đơn vị theo nhiều tiêu chí.
Các bước thực hiện:
 • Vào menu Hồ sơ\Tiện ích\Tuỳ chọn cột\Quản lý tuỳ chọn cột.

 • Nhấn Thêm.
 • Nhập Tên tuỳ chọn cột.
 • Tích chọn cột cần hiển thị tại Danh sách cột bị ẩn.
 • Sử dụng mũi tên để chuyển cột sang Danh sách cột được hiển thị.

 • Nhấn Cất
      
 • Nhấn Áp dụng.
 • Phần mềm hiển thị thêm cột vừa thêm tại màn hình Danh sách trích ngang.

8. Cán bộ mong muốn sử dụng mẫu word và excel 1997-2003 cho các mẫu tải về từ phần mềm để phù hợp chương trình đang dùng tại đơn vị
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R3, cán bộ tổ chức có thể sử dụng mẫu word và excel 1997-2003 cho các mẫu tải về từ phần mềm để phù hợp chương trình đang dùng tại đơn vị.
9. Cán bộ tổ chức muốn chuyển được các dữ liệu đang theo dõi trên phần mềm PMIS sang QLCB.VN.
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R3, cán bộ tổ chức có thể chuyển được các dữ liệu đang theo dõi trên phần mềm PMIS sang QLCB.VN (kể cả các thông tin mà trên QLCB.VN 2.0 đang bắt buộc khai báo)
Xem hướng dẫn chuyển đổi dữ liệu từ PMIS sang QLCB.VN 2.0 tại đây.
 

Xem thêm