Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R4

R4

Chi tiết các thay đổi
1. Cán bộ tổ chức tại các đơn vị chủ quản/nội vụ muốn thay đổi cách tra cứu hồ sơ các đơn vị trong thẩm quyền quản lý để đáp ứng nhu cầu quản trị
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R4, tại các đơn vị chủ quản/nội vụ, khi tra cứu hồ sơ của các đơn vị trong thẩm quyền quản lý, Cán bộ tổ chức không những xem được thông tin của những Cán bộ nhân viên hiện tại đang có trong đơn vị mà còn xem được hồ sơ của các đơn vị trực thuộc đơn vị được lựa chọn.
Các bước thực hiện:
 • Chọn menu Tra cứu hồ sơ
 • Chọn các thông tin Đơn vị, Trạng thái làm việc, nhập tiêu chí tìm kiếm tại phần Cán bộ
 • Nhấn Tìm kiếm. 
Kết quả hiển thị sẽ bao gồm cả hồ sơ của các Cán bộ nhân viên hiện đang có trong đơn vị và đơn vị trực thuộc đơn vị được lựa chọn.

       
2. Người sử dụng mong muốn gộp các báo cáo in tổng hợp và in chi tiết lại thành một tên báo cáo để tiện sử dụng

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R3, tại các đơn vị nội vụ/chủ quản, khi cán bộ tổ chức thực hiện xem báo cáo thì danh sách báo cáo sẽ không hiển thị rõ tên báo cáo là In chi tiết hay In tổng hợp mà sẽ gộp chung thành một tên. Các báo cáo được thay đổi là:
 1. Báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức
 2. BM01/BNV: Báo cáo số lượng, chất lượng công chức từ cấp huyện trở lên (Thông tư số 11/2012/TT-BNV)
 3. BM02/BNV: Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã (Thông tư số 11/2012/TT-BNV)
Các bước thực hiện:
 • Chọn menu Báo cáo\Xem báo cáo
    
3. Cán bộ tổ chức tại đơn vị Sở Nội Vụ thực hiện gộp danh mục dùng chung
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R3, khi đăng nhập vào đơn vị Sở Nội Vụ, cán bộ tổ chức có thể gộp các danh mục dùng chung tại các danh mục: Ngạch lương, Phụ cấp, Chức vụ/chức danh, Chuyên ngành.
Các bước thực hiện:
 • Đăng nhập vào đơn vị Sở Nội Vụ
 • Vào Danh mục, chọn một trong các danh mục: Ngạch lương, Phụ cấp, Chức vụ/chức danh, Chuyên ngành
 • Nhấn Gộp danh mục

 • Tại cột Danh mục chưa chọn, tích chọn danh mục cần gộp, sau đó nhấn mũi tên sang phải 
 • Tại mục 2 Gộp danh mục, chọn danh mục để gộp
 • Nhấn Gộp
Sau khi gộp thành công danh mục, thì sẽ có thông báo đến các đơn vị liên quan đồng thời các danh mục đã được khai báo ở phần Hồ sơ sẽ tự động chuyển thành danh mục sau khi thực hiện gộp.
 

Xem thêm