Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R5

R5

Thay đổi trên phiên bản R5
  • Người dùng muốn cập nhật thông tin về ngạch bậc lương theo đúng TT 05/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 01.10.2017)
Chi tiết:
Kể từ phiên bản R5, người dùng có thể cập nhật thông tin về ngạch bậc lương theo đúng TT 05/2017/TT-BNV, cụ thể như sau:
  • Chuyển ngạch 01.005 - Nhân viên từ bảng lương 4 sang bảng lương 2

  • Bổ sung ngạch 01.004 - Cán sự (cao đẳng) thuộc loại A0 áp dụng cho đối tượng ngạch Cán sự đã có trình độ cao đẳng

  • Chuyển một số ngạch từ bảng lương 2 sang bảng lương 3 bao gồm: V.04.02.04 - Thẩm kế viên hạng I, V.04.02.05 - Thẩm kế viên hạng II, V.04.02.06 - Thẩm kế viên hạng III.

  • Ngoài ra khi thêm/sửa 1 ngạch lương có Mã ngạch và Tên ngạch trùng với 1 ngạch lương đã có, sau đó nhấn Cất thì sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

 

Xem thêm