Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R9

R9

Chi tiết thay đổi trong phiên bản:
Kể từ phiên bản R9, đối với các thuê bao có ngày hết hạn từ 61 đến 90 ngày thì khi đăng nhập thì phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo và khách hàng không đăng nhập được vào phần mềm. Với các thuê bao còn hạn sử dụng hoặc có ngày hết hạn nhỏ hơn 60 ngày, chương trình cho phép sao lưu dữ liệu khách hàng trước khi thuê bao bị cắt.
Các bước thực hiện
1. Với các thuê bao quá hạn từ 61 đến 90 ngày
  • Tại màn hình đăng nhập, khi chọn đơn vị để đăng nhập phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo
  • Lúc này Anh/chị cần liên hệ với MISA để có thể tiếp tục sử dụng phần mềm.
2. Với các thuê bao còn hạn sử dụng hoặc ngày hết hạn nhỏ hơn 60 ngày
Anh/chị có thể sao lưu lại dữ liệu của đơn vị bằng cách:
  • Đăng nhập vào chương trình
  • Vào Hệ thống\Sao lưu dữ liệu, chương trình sẽ tải về file xuất khẩu hồ sơ cán bộ với đuôi .cbk (lưu ý: Thời gian sao lưu sẽ phụ thuộc vào độ lớn của dữ liệu)
  • Thực hiện đổi đuôi .cbk thành .xls
 

Xem thêm