Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Tại sao không nhập được thông tin Đến tháng, năm khi thêm mới quá trình đóng bảo hiểm?

Tại sao không nhập được thông tin Đến tháng, năm khi thêm mới quá trình đóng bảo hiểm?

Vấn đề: Cán bộ tổ chức không nhập được thông tin Đến tháng, năm khi thêm mới quá trình đóng bảo hiểm.
Nguyên nhân:
Tại phần Thông tin quá trình đóng bảo hiểm, thông tin Đến tháng, năm đang được ngầm định là Nay, cán bộ tổ chức không được phép sửa. Đồng thời, phần mềm đang thiết kế để đảm bảo cho quá trình đóng bảo hiểm được liên tục.
Ví dụ: Khi thêm quá trình đóng bảo hiểm:
(1) Từ tháng 01/2015 => thông tin Đến tháng, năm mặc định là Nay.
(2) Từ tháng 04/2016 => thông tin Đến tháng, năm mặc định là Nay, còn thông tin Đến tháng, năm trong quá trình đóng bảo hiểm (1) tự động hiển thị tháng 03/2016.


Giải pháp:
Cán bộ tổ chức nhập đúng các quá trình đóng bảo hiểm theo thiết kế trên phần mềm, thông tin Đến tháng, năm sẽ tự động hiển thị sau khi khai báo quá trình đóng bảo hiểm tiếp theo.


 

Xem thêm