Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Hướng dẫn nghiệp vụ > Nghiệp vụ quản lý Tiền lương

Nghiệp vụ quản lý Tiền lương

Phân hệ Tiền lương trên phần mềm QLCB.VN hỗ trợ các đơn vị dự toán cấp dưới, đơn vị dự toán cấp trên và Sở/Phòng tài chính lập dự toán lương, CCTL. Từ đó phần mềm tự động tổng hợp và gửi lên cho cơ quan cấp cao hơn.
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị trong 2 trường hợp:
 
 

Xem thêm