Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Vai trò và quyền hạn

Vai trò và quyền hạn

1. Mục đích
Giúp chuyên viên quản lý cán bộ có thể thêm, sửa, xóa vai trò, phân quyền sử dụngchọn người dùng cho vai trò theo nhu cầu của đơn vị.
2. Các bước thực hiện
2.1. Thêm mới vai trò

1. Vào menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn.
2. Nhấn Thêm.
3. Khai báo thông tin Thêm vai trò: Mã vai trò, Tên vai trò(bắt buộc phải khai báo) và Mô tả (nếu cần).

4. Nhấn Cất.
2.2. Phân quyền cho vai trò
1. Vào menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn.
2. Chọn vai trò cần phân quyền.
2. Nhấn Phân quyền.
3. Tích chọn các nghiệp vụ để sử dụng cho vai trò đó.

4. Nhấn Cất.
2.3. Chọn người dùng cho vai trò
1. Vào menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn.
2. Chọn vai trò cần sử dụng.
2. Nhấn Chọn người dùng.
3. Tích chọn người dùng cho vai trò đó.

4. Nhấn Chọn.
Lưu ý:
  • Chỉ sửa, xóa hoặc phân quyền cho vai trò được thêm mới mà không thể sửa, xóa, phân quyền cho Vai trò quản trị hệ thống.
  • Nhấn Nạp để cập nhật thông tin mới nhất về vai trò và quyền hạn.
 

Xem thêm