Gửi/nhận báo cáo

Nhận báo cáo từ cấp dưới

Giúp chuyên viên quản lý cán bộ nhận báo cáo từ cấp dưới, sau đó thực hiện tổng hợp và gửi báo cáo lên cấp trên.

1. Khi đăng nhập vào chương trình sẽ hiển thị thông báo nhận báo cáo từ đơn vị cấp dưới, anh/chị nhấn vào link tại đây hoặc vào Báo cáo\Nhận/Lập/Gửi báo cáo.

Lưu ý: Phần mềm sẽ mặc định năm báo cáo là năm hiện thời. Trường hợp anh/chị cần xem báo cáo năm trước thì cần phải chọn lại năm in báo cáo.

2. Tích chọn Nhóm theo đơn vị gửi báo cáo để nhóm các báo cáo theo từng đơn vị.

3. Tích chọn báo cáo cần xem, nhấn Xem báo cáo. Ví dụ xem báo cáo Danh sách tiền lương công chức viên chức của trường trung học cơ sở MISA.

4. Tích chọn 1 hoặc nhiều báo cáo cần phê duyệt, nhấn Phê duyệt.

Các báo cáo sau khi phê duyệt sẽ có trạng thái là Đã duyệt. Đơn vị cấp dưới xem được tình trạng báo cáo là Đã duyệt hay chưa.

5. Để hủy phê duyệt báo cáo nào thì chọn báo cáo tương ứng, nhấn Hủy phê duyệt.

Các báo cáo sau khi hủy phê duyệt sẽ có trạng thái là Chưa duyệt.

6. Để từ chối báo cáo của đơn vị cấp dưới, tích chọn các báo cáo, nhấn Từ chối, nhập Lý do từ chối.

Các báo cáo sau khi từ chối sẽ có trạng thái là Đã từ chối.

Đơn vị cấp dưới xem được tình trạng báo cáo và thực hiện lập lại báo cáo gửi lên cho đơn vị cấp trên.

Lưu ý: Để nhận được báo cáo từ cấp dưới, CBTC cần phải chọn những đơn vị cấp dưới nào có thể gửi được báo cáo lên cho đơn vị mình trong file đăng ký sử dụng.

Tổng hợp và gửi báo cáo lên cấp trên

1. Vào Báo cáo\Nhận/Lập/Gửi báo cáo.

2. Chọn tab Tổng hợp & gửi báo cáo lên cấp trên. Nhấn Tổng hợp báo cáo.

Lưu ý: Phần mềm sẽ mặc định năm báo cáo là năm hiện thời. Trường hợp anh/chị cần tổng hợp báo cáo năm trước thì cần phải chọn lại năm in báo cáo.

3. Chọn Đơn vị nhận báo cáo.

4. Nhấn Chọn báo cáo.

5. Tích chọn các báo cáo cần tổng hợp. Nhấn Đồng ý.

6. Nhấn Tiếp tục.

7. Tại đây, có thể chọn được đơn vị nào muốn tổng hợp.

8. Đồng thời, có thể tích chọn Tổng hợp báo cáo của chính đơn vị hay không.

9. Nhấn Tiếp tục.

9. Nhấn Lập & Gửi để lập và gửi báo cáo cho cấp trên.

Còn nếu nhấn Lập thì chỉ lập được báo cáo toàn ngành, anh/chị có thể Gửi báo cáo sau bằng cách nhấn Gửi báo cáo ngoài màn hình Tổng hợp & gửi báo cáo lên cấp trên.

Cập nhật 08/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA