Tùy chọn phân bổ nguồn chi trả khi tính lương và lập dự toán lương

Trong trường hợp đơn vị có sử dụng nghiệp vụ Lương thì cần chọn cách phân bổ nguồn chi trả khi lập bảng lương, dự toán lương.

– Cách 1: Tùy chọn phân bổ nguồn ở màn hình Danh sách bảng lương

1. Tại màn hình Danh sách bảng lương, nhấn Tùy chọn bảng lương.

2. Chọn phân bổ nguồn:

  • Phân bổ một hoặc nhiều nguồn chung cho các khoản lương, phụ cấp: lựa chọn khi đơn vị thực hiện tính và phân bổ các khoản lương, phụ cấp chung vào 1 hoặc nhiều nguồn, mỗi nguồn là 1 bảng lương riêng.

Ví dụ:

– Một nguồn: nguồn ngân sách huyện tự chủ, chi trả trên mức lương 1.490.000

– Nhiều nguồn: 

+, Nguồn ngân sách huyện tự chủ, chi trả trên mức lương 1.210.000

+, Nguồn CCLT chi trả trên mức lương 280.000

  • Phân bổ nhiều nguồn, mỗi bảng lương có các khoản lương, phụ cấp trả bằng các nguồn khác nhau: lựa chọn khi đơn vị thực hiện tính và phân bổ mỗi khoản lương và phụ cấp bằng nhiều nguồn khác nhau

Ví dụ:

– Lương và các khoản phụ cấp theo lương (PC chức vụ, PC TNVK, PC ưu đãi…) được chi trả bằng:

+, Nguồn ngân sách huyện tự chủ, chi trả trên mức lương 1.210.000

+, Nguồn CCLT chi trả trên mức lương 280.000

– Các khoản PC cấp ủy, PC HĐND, PC dân quân thường trực… được chi trả bằng:

+, Nguồn ngân sách huyện tự chủ, chi trả trên mức lương 1.490.000

  • Phân bổ vào một nguồn: chỉ phân bổ trả lương vào một nguồn, cho phép chọn Nguồn phân bổ.

Ví dụ: Chọn trả lương bằng nguồn Cải cách tiền lương.

– Cách 2: Tùy chọn phân bổ nguồn ở Hệ thống\Tùy chọn\Lương.

1. Chọn tab Lương.

2. Tích chọn cách phân bổ nguồn chi trả khi lập bảng lương, dự toán lương.

    • Không phân bổ: chỉ phân bổ trả lương vào một nguồn, cho phép chọn Nguồn phân bổ.
    • Phân bổ một hoặc nhiều nguồn chung cho các khoản lương, phụ cấp

    • Phân bổ nhiều nguồn, mỗi bảng lương có các khoản lương, phụ cấp trả bằng các nguồn khác nhau

Cập nhật 15/06/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA