Chỉ tiêu biên chế

Giúp CBTC ghi nhận được các thông tin về biên chế để theo dõi được việc thực hiện biên chế được giao và lập các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cơ quan, quản lý cấp trên. Ngoài ra, nếu đơn vị có sử dụng phân hệ Tiền lương để tính dự toán số lượng nhân sự dự kiến tuyển mới thì NÊN nhập thông tin này.

1. Vào menu Nghiệp vụ khác\Chỉ tiêu biên chế.

2. Nhấn Ghi nhận chỉ tiêu và thực hiện khai báo các chỉ tiêu về số lượng biên chế trong đơn vị.

3. Nhập số lượng Công chứcCông chức lãnh đạo cho các phòng/ban=> Phần mềm tự động tính số lượng Công chức chuyên môn tương ứng với từng phòng/ban.

4. Nhập số lượng Hợp đồng theo NĐ 68 => Phần mềm tự động tính Tổng số cho các phòng/ban.

5. Nhập Tổng số Công chức, Công chức lãnh đạo, Hợp đồng theo NĐ 68 cho chính đơn vị. Nhấn Cất.

Cập nhật 08/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan