Chỉ tiêu biên chế

Giúp CBTC ghi nhận được các thông tin về biên chế để theo dõi được việc thực hiện biên chế được giao và lập các báo cáo liên quan theo yêu cầu của cơ quan, quản lý cấp trên. Ngoài ra, nếu đơn vị có sử dụng phân hệ Tiền lương để tính dự toán số lượng nhân sự dự kiến tuyển mới thì NÊN nhập thông tin này.

1. Vào menu Nghiệp vụ Khác\Chỉ tiêu biên chế.

2. Nhấn Ghi nhận chỉ tiêu biên chế.

3. Chọn năm ghi nhận chỉ tiêu biên chế.

4. Nhập số lượng chỉ tiêu biên chế cho từng phòng ban trong đơn vị.

5. Nhập tổng số chỉ tiêu biên chế từng loại cán bộ cho toàn đơn vị.

Lưu ý: Cột Tổng số chương trình sẽ tự động tính toán.

6. Nhấn Cất.

7. Nếu có thay đổi phòng ban và muốn cập nhật lại thì thực hiện xóa bảng chỉ tiêu biên chế của năm tương ứng bằng cách nhấn Xóa. Sau đó lập lại bảng chỉ tiêu biên chế.

Cập nhật 19/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận