Quy hoạch cán bộ

Giúp CBTC có thể ghi nhận thông tin chức vụ đang được quy hoạch của CBCCVC để theo dõi và lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với chức vụ được quy hoạch.

1. Vào menu Nghiệp vụ khác\Quy hoạch cán bộ

2. Nhấn Thêm để chọn cán bộ vào danh sách quy hoạch.

3. Trên màn hình Thêm quy hoạch cán bộ, nhập đầy đủ thông tin cán bộ được quy hoạch.

4. Nhấn Cất.

– Để thực hiện Bổ nhiệm cán bộ, tại màn hình Danh sách cán bộ được quy hoạch, CBTC chọn cán bộ được Bổ nhiệm, nhấn Bổ nhiệm. Nhấn Đồng ý.

–  Để kết thúc quy hoạch cán bộ, CBTC nhấn Kết thúc quy hoạch, nhập Ngày kết thúc quy hoạch, nhấn Đồng ý.

5. Để Loại bỏ cán bộ không đạt chỉ tiêu quy hoạch, CBTC chọn cán bộ đó trên màn hình danh sách cán bộ được quy hoạch, nhấn Loại bỏ.

6. Để In danh sách cán bộ được quy hoạch, tại màn hình danh sách cán bộ được quy hoạch, CBTC nhấn In.

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan