Tính các khoản khác

Giúp kế toán tính được các khoản phụ cấp đặc biệt theo ngành như phụ cấp dạy thêm giờ, công tác phí, phụ cấp làm thêm, làm đêm.

Bước 1: Kế toán kiểm tra danh mục Phụ cấp đặc biệt ngành theo hướng dẫn tại đây

Bước 2: Tính các khoản khác

1. Vào menu Tiền lương\Tính các khoản khác.

2. Chọn Phụ cấp đặc biệt ngànhVí dụ: Phụ cấp Công tác phí.

3. Nhấn Đồng ý.

4. Nhấn Chọn.

5. Tích chọn 1 hoặc nhiều cán bộ nhân viên cần tính phụ cấp.

6. Nhấn Đồng ý.

7. Nhấn Nhập nhanh mức hệ số, phụ cấp. Nhập Mức phụ cấp, Hệ số phụ cấp, Số lượng, nhấn Đồng ý.

8. Hoặc có thể nhập từng mức Phụ cấp, Hệ số cho từng cán bộ. Phần mềm tự động tính Thành tiền.

9. Nhấn Cất.

10. Trường hợp loại bỏ cán bộ nhân viên nào khỏi danh sách, nhấn Loại bỏ.

11. Nhấn Cập nhật bảng lương, chọn bảng lương tháng cần cập nhật. Lưu ý chương trình chỉ cho phép chọn cập nhật vào bảng lương của tháng giống với tháng tính khoản phụ cấp đặc biệt ngành.

12. Phần mềm cập nhật phụ cấp đặc biệt vào bảng lương như sau:

Với các phụ cấp đặc biệt khác, anh/chị thực hiện khai báo tương tự.

Cập nhật 18/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận