Tính lương truy lĩnh

Giúp kế toán lập được bảng truy lĩnh lương do nâng lương và do tăng mức lương cơ sở cho CBNV tại đơn vị.

Truy lĩnh nâng hệ số lương, phụ cấp

1. Nhấn Thêm mới bảng tính hoặc Thêm bảng truy lĩnh nâng lương.

2. Chọn Tháng được truy lĩnhKhoản được nâng lương.

3. Nhấn Tính lương truy lĩnh.

4. Nhấn Chọn để chọn các CBNV được tính truy lĩnh lương.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Nhập Số ngày lẻ (nếu có).

7. Nhấn Loại bỏ nếu muốn loại bỏ CBNV nào ra khỏi danh sách.

8. Kiểm tra lại các thông tin và nhấn Cất.

9. Nhấn In để in bảng truy lĩnh nâng lương.

10. Nhấn Cập nhật bảng lương để hệ thống cập nhật vào bảng lương đã có.

Truy lĩnh do nâng mức lương cơ sở

1. Nhấn Thêm mới bảng tính hoặc Thêm bảng truy lĩnh tăng MLCS.

2. Chọn Tháng truy lĩnh.

3. Truy lĩnh từ tháng… đến tháng…

4. Nhấn Tính lương truy lĩnh.

5. Chương trình tự động tính số thực truy lĩnh cho CBNV tại đơn vị. Nhấn Sửa. Nhập Số ngày lẻ (nếu có).

6. Nhấn Loại bỏ nếu muốn loại bỏ CBNV nào ra khỏi danh sách.

7. Kiểm tra lại các thông tin và nhấn Cất.

8. Nhấn In để in bảng truy lĩnh do nâng mức lương cơ sở.

9. NhấnCập nhật bảng lương để hệ thống cập nhật vào bảng lương đã có.

Cập nhật 20/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận