1. Nhóm báo cáo theo Thông tư 02/2023/TT-BNV

Mục đích: Giúp CBTC tổng hợp số liệu báo cáo về CBCCVC được đánh giá, xếp loại chất lượng và bị kỷ luật theo đúng quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BNV.

1. Nhóm báo cáo theo Thông tư 02/2023/TT-BNV bao gồm: 

  • Biểu mẫu 0207a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ được đánh giá, xếp loại chất lượng
  • Biểu mẫu 0207b.N/BNV-CBCCVC: Số lượng công chức được đánh giá, xếp loại chất lượng
  • Biểu mẫu 0207c.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức được đánh giá, xếp loại chất lượng
  • Biểu mẫu 0207c.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức được đánh giá, xếp loại chất lượng
  • Biểu mẫu 0208a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng cán bộ bị kỷ luật
  • Biểu mẫu 02082.N/BNV-CBCCVC: Số lượng công chức bị kỷ luật
  • Biểu mẫu 0208c.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức bị kỷ luật
  • Báo cáo tổng hợp số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên
  • Biểu mẫu 02TH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng cán bộ, công chức từ cấp xã
  • Biểu mẫu 03aTH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức (Lĩnh vực y tế)
  • Biều mẫu 03bTH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức (Lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, khoa học xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch và lĩnh vực khác)
2. Đối với CBTC đơn vị chủ quản muốn xem báo cáo tại đơn vị trực thuộc quản lý

2. Đối với CBTC đơn vị chủ quản muốn xem báo cáo tại đơn vị trực thuộc quản lý

 • Vào Menu Báo cáo\Xem báo cáo tôi quản lý, tại nhóm Báo cáo Thông tư 02/2023/TT-BNV: Nhấn đúp chuột tại báo cáo cần in.
 • Khai báo tham số báo cáo.
  • Với các báo cáo: Biểu mẫu 0203a.N/BNV-CBCCVC; Biểu mẫu 0204a.N/BNV-CBCCVC; Biểu mẫu 0207a.N/BNV-CBCCVC; Biểu mẫu 0208a.N/BNV-CBCCVC; Biểu mẫu 0208b.N/BNV-CBCCVC; Biểu mẫu 0208c.N/BNV-CBCCVC. Chọn Năm báo cáo, hiển thị số liệu là Tổng hợp/Chi tiết đơn vị và tích chọn đơn vị cần xem báo cáo. Sau đó anh/chị chọn Đồng ý để xem báo cáo.
  • Với các báo cáo: Biểu mẫu 0207a.N/BNV-CBCCVC; Biểu mẫu 0207b.N/BNV-CBCCVC; Biểu mẫu 0207c.N/BNV-CBCCVC; Chọn Năm báo cáo, hiển thị số liệu là Tổng hợp/Chi tiết đơn vị, tích chọn Thống kê cả CBNV không được đánh giá phần mềm sẽ lấy lên cả thông tin CBNV không được đánh giá và tích chọn đơn vị cần xem báo cáo. Sau đó anh/chị chọn Đồng ý để xem báo cáo. 
  • Với các mẫu báo cáo còn lại: Chọn kỳ báo cáo (có thể tùy chỉnh thời gian để xem báo cáo), tích chọn hiển thị số liệu là Tổng hợp/Chi tiết đơn vị, chọn đơn vị cần xem báo cáo. Sau đó anh/chị chọn Đồng ý để xem báo cáo.
3. Đối với CBTC đơn vị chủ quản/đơn vị trực thuộc muốn xem báo cáo tại đơn vị mình

3. Đối với CBTC đơn vị chủ quản/đơn vị trực thuộc muốn xem báo cáo tạo đơn vị mình

 • Vào Menu Báo cáo\Xem báo cáo đơn vị tôi (hoặc Xem báo cáo) tại nhóm Báo cáo thông tư 02/2023/TT – BNV: Nhấn đúp chuột tại báo cáo cần in.
 • Khai báo Tham số báo cáo.
  • Với các báo cáo: Biểu mẫu 0203.N/BNV-CBCCVC; Biểu mẫu 0208a.N/BNV-CBCCVC; Biểu mẫu 0208b.N/BNV-CBCCVC; Biểu mẫu 0208c.N/BNV-CBCCVC: Chọn Năm báo cáo, tích chọn Phòng ban. Tích chọn Hiển thị cả phòng ban ngưng sử dụng phần mềm sẽ lấy lên các phòng ban nhưng sử dụng. Sau đó chọn Đồng ý để xem báo cáo.
  • Với các báo cáo: Biểu mẫu 0207a.N/BNV-CBCCVC; Biểu mẫu 0207b.N/BNV-CBCCVC; Biểu mẫu 0207c.N/BNV-CBCCVC; Chọn Năm báo cáo, tích chọn Thống kê cả CBNV không được đánh giá phần mềm sẽ lấy lên dữ liệu của các CBNV không được đánh giá, tích chọn Phòng ban. Tích chọn Hiển thị cả phòng ban ngưng sử dụng phần mềm sẽ lấy lên các phòng ban nhưng sử dụng. Sau đó chọn Đồng ý để xem báo cáo. 
  • Với các báo cáo còn lại: Chọn kỳ báo cáo (có thể tùy chỉnh khoảng thời gian để xem số liệu báo cáo), tích chọn Phòng ban, nếu muốn hiển thị chi tiết thông tin cán bộ nhân viên anh/chị tích chọn Hiển thị chi tiết thông tin cán bộ nhân viên. Tích chọn Hiển thị cả phòng ban ngưng sử dụng phần mềm sẽ hiển thị cả phòng ban ngừng sử dụng. Sau đó chọn Đồng ý để xem báo cáo.
Cập nhật 11/12/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA