CBTC đơn vị trực thuộc tiến hành đồng bộ hồ sơ CBNV lên CSDLQG

Đối tượng: CBTC tại các đơn vị trực thuộc tỉnh được phân quyền để đồng bộ dữ liệu hồ sơ CBNV đơn vị mình lên CSDLQG.

  1. Vào Đồng bộ CSDLQG\Đồng bộ CSDLQG BNV, tại mục Đồng bộ hồ sơ lấy lên danh sách hồ sơ CBNV tại đơn vị.
  2. Lọc CBNV có trạng thái chưa đồng bộ để tiến hành đông bộ cho các CBNV đó
  3. Tích chọn hồ sơ của CBNV, chọn Đồng bộ lên CSDL.

Lưu ý: Anh/chị có thể chọn nhanh tất cả hồ sơ trên trang hiện tại hoặc tất cả các trang.

Lưu ý: Anh/chị chuẩn bị trước USB Token do Cơ quan chứng thực số Chính phủ (Ban cơ yếu chính phủ) cấp để thực hiện đồng bộ lên CSDLQG

  • Nếu chưa cài đặt công cụ MISA KYSO để thực hiện ký số thì anh/chị chọn tại đây để tải bộ cài.
  • Trường hợp đơn vị chưa được thiết lập kết nối với CSDLQG, phần mềm sẽ hiển thị thông báo như sau.

5. Lúc này phần mềm sẽ hiển thị các chứng thư số đơn vị sử dụng.Sau đó chọn OK để thực hiện đồng bộ lên CSDLQG.

Lưu ý: Đơn vị phải chọn đúng chứng thư số thuộc Cơ quan chứng thực số Chính phủ cấp nếu chọn sai anh/chị Chọn chứng thư khác để tiến hành chọn lại

Cập nhật 25/03/2024
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA