Kế toán đơn vị muốn chia sẻ mẫu bảng lương tùy chỉnh cho các đơn vị khác trong huyện cùng sử dụng

1. Mục đích

Giúp kế toán chia sẻ được mẫu bảng lương cho các đơn vị khác trong huyện cùng sử dụng.

2. Các bước thực hiện

– Kể từ phiên bản R39, kế toán có thể chia sẻ mẫu bảng lương cho các đơn vị khác cùng sử dụng đồng thời tùy chọn hiển thị được mẫu bảng lương nào trên danh sách khi in.

Chia sẻ mẫu bảng lương

  • Vào menu Tiền lương\Tính lương hệ số, phụ cấp.
  • Kích đúp chuột vào bảng lương tháng cần tùy chỉnh. Nhấn Sửa mẫu bảng lương.

  • Sau khi sửa mẫu bảng lương xong, nhấn Cất thành mẫu mới.
  • Nhập Tên mẫu.
  • Tích chọn Chia sẻ mẫu bảng lương. Nhấn Đồng ý.

  • Tại đơn vị cấp dưới sẽ ngay lập tức nhìn thấy bảng lương vừa được đơn vị chủ quản chia sẻ.

Ví dụ Phòng Giáo dục chia sẻ cho các trường THCS trong huyện.

Lưu ý: 

  • Đơn vị chủ quản thì chia sẻ cho chính đơn vị đó và các đơn vị con.
  • Đơn vị tài chính thì nếu là tài chính quận/huyện thì chia sẻ cho toàn quận/huyện. Nếu là Sở tài chính thì chia sẻ cho toàn bộ các đơn vị.

Tùy chọn hiển thị mẫu bảng lương

  • Trên bảng lương chi tiết hoặc danh sách bảng lương, nhấn In\Tùy chọn hiển thị mẫu bảng lương.

  • Tích chọn vào những mẫu bảng lương muốn hiển thị trên danh sách khi in. Những bảng lương nào không tích chọn sẽ không hiển thị trên sanh sách. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 05/05/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA