Chuyên ngành

Phần mềm đã mặc định sẵn danh sách các chuyên ngành theo quy chuẩn tuy nhiên chuyên viên quản lý cán bộ có thể thêm, sửa, xóa chuyên ngành cho phù hợp với thực tế tại đơn vị.

1. Vào Danh mục\Chuyên ngành.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin Thêm chuyên ngành

  • Nhập thông tin: Mã chuyên ngành, Tên chuyên ngành.
  • Chọn Nhóm chuyên ngành tương ứng.
  • Tại phần Áp dụng cho, nhấn chọn một hoặc nhiều đơn vị có sử dụng chuyên ngành này. Lưu ý: Nhấn Tab sau khi chọn Áp dụng cho để hoàn thành nhập liệu.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Đơn vị có thể sửa/xóa chuyên ngành bằng cách chọn chuyên ngành trên danh sách, nhấn Sửa/Xóa.
  • Đơn vị có thể tích chọn Sử dụng đối với những chuyên ngành hiện đang được sử dụng hoặc tích chọn Ngừng sử dụng đối với những chuyên ngành không còn được sử dụng.

  • Có thể tìm nhanh các chuyên ngành đang được Sử dụng, Ngừng sử dụng hoặc Tất cả tại mục Lọc nhanh.

Cập nhật 18/10/2022
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA