Dân tộc

1. Tại menu Danh mục\Dân tộc, phần mầm đã tự mặc định dân tộc là dân tộc Kinh.

2. Tuy nhiên anh/chị có thể chọn lại danh tộc bằng cách nhấn Sửa, chọn loại dân tộc. Nhấn Cất.

3. Trong trường hợp danh mục dân tộc phần mềm mặc định không có loại dân tộc của đơn vị, có thể nhấn Thêm để thêm loại dân tộc.

4. Nhập tên dân tộc. Chọn thuộc dân dộc nào. Tích chọn Là dân tộc mặc định.

Nhấn Cất.

Cập nhật 18/10/2022
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA