Danh mục khấu trừ KTX

CBTC khai báo danh mục các khoản khấu trừ không thường xuyên để phục cho việc tính lương cho các khoản khấu trừ không thường xuyên.

1. Phần mềm đã mặc định 1 số khoản khấu trừ không thường xuyên tại Danh mục\Danh mục khấu trừ KTX. Anh/chị có thể kiểm tra và khai báo các khoản khấu trừ không thường xuyên tùy thuộc vào thực tế tại đơn vị.

2. Để thêm mới một khoản khấu trừ không thường xuyên, nhấn Thêm.

  • Nhập Mã khoản khấu trừ, Tên khoản khấu trừ.
  • Tích chọn có Tính thuế TNCN hay không.
  • Chọn cấp Áp dụng.
  • Chọn tính theo Công thức, Ngày công hoặc Số tiền.
    • Nếu chọn tính theo Công thức: Có thể thiết lập công thức.
    • Nếu chọn tính theo Ngày công: Lựa chọn tính đơn giá ngày công dựa trên lương thực lĩnh, lương đóng bảo hiểm hay lương ngạch bậc.
    • Nếu chọn tính theo Số tiền: chương trình sẽ khấu trừ theo số tiền cụ thể khi lập bảng tính.

3. Nhấn Cất.

Cập nhật 27/11/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA