Đổi mật khẩu

Chức năng

Cho phép thay đổi mật khẩu khi không muốn sử dụng mật khẩu cũ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\ Đổi mật khẩu.

2. Nhập mật khẩu hiện tại vào Mật khẩu hiện tại.

3. Nhập mật khẩu mới vào Mật khẩu mới.

4. Nhập lại mật khẩu mới vào Xác nhận lại mật khẩu.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị thông báo Bạn có muốn cập nhật mật khẩu không?

Nhấn Cập nhật mật khẩu để phần mềm tự động nhập mật khẩu cho lần đăng nhập sau.

Cập nhật 18/10/2022
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA