Hợp đồng

Thêm mới hợp đồng

Giúp CBTC lập hợp đồng cho CBCCVC tại đơn vị

1. Vào menu Hợp đồng.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo thông tin về hợp đồng:

 • Tại phần Thông tin cán bộ nhân viên: chọn Họ và tên từ danh sách, nhập Chức vụ/Chức danh, Đơn vị công tác.
 • Tại phần Thông tin hợp đồng: nhập Số hợp đồng, Loại hợp đồng, Thời hạn hợp đồng, Ngày có hiệu lực, Ngày hết hiệu lực, Ghi chú (nếu có).

4. Nhấn Đồng ý.

5. Có thể in hợp đồng cho CBCCVC bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

Nhân bản hợp đồng

Giúp CBTC lập được hợp đồng nhanh cho nhân viên bằng cách nhân bản từ hợp đồng đã có.

 1. Chọn hợp đồng của CBCCVC trên danh sách, nhấn Nhân bản hợp đồng.
 2. Khai báo các thông tin được thay đổi bổ sung.
 3. Nhấn Đồng ý.

Sửa hợp đồng

Giúp CBTC sửa các thông tin trên hợp đồng của CBNV tại đơn vị.

 1. Chọn hợp đồng của CBCCVC cần sửa trên danh sách, nhấn Sửa.
 2. Khai báo các thông tin cần sửa.
 3. Nhấn Đồng ý

Chấm dứt hợp đồng

 1. Chọn hợp đồng của CBCCVC trên danh sách, nhấn Chấm dứt hợp đồng.
 2. Nhấn  để xác nhận muốn chấm dứt hợp đồng với CBCCVC này.

Xóa hợp đồng

Giúp CBTC xóa hợp đồng của CBNV khi phát hiện hợp đồng có sai sót…

 1. Chọn hợp đồng của CBCCVC cần xóa trên danh sách, nhấn Xóa.
 2. Nhấn Có để xác nhận muốn xóa hợp đồng.

Cập nhật 19/08/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA