Thiết lập quy trình đánh giá

Giúp đơn vị cấp trên thực hiện thiết lập quy trình đánh giá cho lãnh đạo các đơn vị, quy trình trong nội bộ đơn vị, ngoài đơn vị.

Quy trình đánh giá cho lãnh đạo các đơn vị

Chức năng này cho phép đơn vị cấp trên thiết lập quy trình đánh giá cho lãnh đạo các đơn vị như Giám đốc, Chánh thanh tra, Hiệu trưởng…

Vào menu Đánh giá\Thiết lập quy trình. Nhấn Thêm.

Tên quy trình đánh giá và đơn vị áp dụng

1. Nhập Tên quy trình.

2. Tích chọn áp dụng đánh giá cho những đơn vị nào (chương trình lấy lên danh sách các đơn vị trực thuộc như đăng ký trong license).

3. Nhấn Cất.

Chọn thành phần tham gia đánh giá

1. Chọn mục 2. Chọn thành phần tham gia đánh giá.

2. Tích chọn Cán bộ nhân viên tự đánh giá hoặc Cấp trên đánh giá (hoặc cả 2).

Nếu chọn Cấp trên đánh giá thì khai báo thêm đơn vị và quy trình đánh giá: Kết quả đánh giá gửi về đơn vị, Đối tượng tiếp nhận, Thẩm quyền đánh giá.

3. Nhấn Cất.

Chọn biểu mẫu đánh giá

Giúp đơn vị cấp trên thực hiện thiết lập biểu mẫu đánh giá theo chức vụ/chức danh hay theo NĐ56

1. Chọn Biểu mẫu đánh giá theo chức vụ/chức danh hay Biểu mẫu đánh giá theo NĐ56.

2. Nhấn Cất.

Quy trình đánh giá nội bộ

Chức năng này cho phép đơn vị tự thiết lập quy trình đánh giá trong nội bộ của đơn vị.

Chọn thành phần tham gia đánh giá

1. Chọn mục 1. Chọn thành phần tham gia đánh giá.

2. Tích chọn Cán bộ nhân viên tự đánh giá hay Cấp trên đánh giá hoặc chọn cả 2.

3. Nhấn Cất.

Xác định đối tượng được đánh giá

1. Tìm đối tượng đánh giá Theo chức vụ chức danh hay Theo cán bộ nhân viên.

2. Nhấn Thêm đối tượng.

3. Tích chọn Đối tượng đánh giá.

4. Nhấn Đồng ý.

5. Nhấn Cất.

 Chọn biểu mẫu đánh giá

1. Chọn Biểu mẫu đánh giá theo chức vụ/chức danh hay Biểu mẫu đánh giá theo NĐ56.

2. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 13/04/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA