Tính lương truy lĩnh

Giúp kế toán lập được bảng truy lĩnh lương do nâng lương và do tăng mức lương cơ sở cho CBNV tại đơn vị.

Truy lĩnh nâng hệ số lương, phụ cấp

1. Nhấn Thêm mới bảng tính hoặc Thêm bảng truy lĩnh nâng lương.

2. Chọn Tháng được truy lĩnh, Năm, Mức lương cơ sở, Khoản được nâng lương, Số công chuẩn, Lương ngạch bậc.

3. Chọn Nguồn chi trả và nhập Số tiền tương ứng.

4. Nhấn Tính lương truy lĩnh.

5. Nhấn Chọn để chọn các CBNV được tính truy lĩnh lương.

6. Nhấn Đồng ý.

7. Nhập Số ngày lẻ (nếu có).

8. Nhấn Loại bỏ nếu muốn loại bỏ CBNV nào ra khỏi danh sách.

9. Kiểm tra lại các thông tin và nhấn Cất.

10. Nhấn In để in bảng truy lĩnh nâng lương.

10. Nhấn Cập nhật bảng lương để hệ thống cập nhật vào bảng lương đã có.

Truy lĩnh do nâng mức lương cơ sở

1. Nhấn Thêm mới bảng tính hoặc Thêm bảng truy lĩnh tăng MLCS.

2. Chọn Tháng truy lĩnh.

3. Truy lĩnh từ tháng… đến tháng…

4. Nhấn Tính lương truy lĩnh.

5. Chương trình tự động tính số thực truy lĩnh cho CBNV tại đơn vị. Nhấn Sửa. Nhập Số ngày lẻ (nếu có).

6. Nhấn Loại bỏ nếu muốn loại bỏ CBNV nào ra khỏi danh sách.

7. Kiểm tra lại các thông tin và nhấn Cất.

8. Nhấn In để in bảng truy lĩnh do nâng mức lương cơ sở.

9. NhấnCập nhật bảng lương để hệ thống cập nhật vào bảng lương đã có.

Truy lĩnh nâng lương và tăng MLCS

1. Vào menu Tiền lương\Tính lương\Truy lĩnh lương.

2. Nhấn Thêm bảng truy lĩnh lương và tăng MLCS.

3. Chọn Tháng truy lĩnh, Năm, Tháng bắt đầu nâng MLCS.

4. Nhập MLCS cũ, MLCS mới (chương trình mặc định MLCS, tuy nhiên có thể nhập lại).

5. Nhập Số ngày công chuẩn.

6. Chọn Khoản lương được nâng.

7. Nhấn Tính lương truy lĩnh.

8. Chương trình tự động tính truy lĩnh nâng lương và tăng mức MLCS.

Ví dụ:

Dòng 1: Từ tháng 1/2020 – 5/2020: áp dụng mức lương cơ sở mới là 1.490.000

Dòng 2: Từ tháng 4/2020 trở về trước: áp dụng mức lương cơ sở cũ là 1.390.000

9. Anh/chị kiểm tra lại thông tin Thời gian được hưởng truy lĩnh. Nhập thêm Số ngày lẻ (nếu có).

Ví dụ 4 tháng 10 ngày thì nhập số 10 vào cột Số ngày lẻ (nếu có).

10. Kiểm tra cột Tổng truy lĩnhSố thực truy lĩnh sau khi đã trừ đi các khoản khấu trừ.

11. Nhấn Cất để hoàn thành.

12. Nhấn In để in bảng truy lĩnh.

13. Nhấn Cập nhật bảng lương để cập nhật khoản truy lĩnh này vào bảng lương. Chọn bảng lương tháng tương ứng, nhấn Đồng ý.

Cập nhật 15/05/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA