Xem báo cáo CCTL

Giúp các đơn vị xem được các Báo cáo Lương (Báo cáo cải cách tiền lương) theo TT 46/2019/TT-BTC.

1. Chọn menu Báo cáo\Xem báo cáo.

2. Kéo thanh cuộn đến nhóm Báo cáo lương.

3. Kích đúp chuột vào báo cáo cần xem/in. Ví dụ: Biểu số 2a: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện.

4. Chọn Năm cần in báo cáo.

5. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 08/01/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA