Hướng dẫn sáp nhập đơn vị

Mục đích: Giúp chuyển toàn bộ dữ liệu đã khai báo tại đơn vị được sáp nhập sang đơn vị mới.

Hướng dẫn thực hiện:

  1. Truy cập vào https://sapnhap.qlcb.vn/ và đăng nhập bằng tài khoản được cấp.
  2. Tích chọn Sáp nhập dữ liệu MISA QLCB, nhấn vào Sáp nhập.
  3. Chọn tên miền của đơn vị để lấy lên danh sách đơn vị trực thuộc. Chọn đơn vị bị sáp nhập và đơn vị sẽ sáp nhập vào. Chọn ngày sáp nhập, nhấn Tiếp tục.
  4. Thống nhất lại cơ cấu tổ chức bằng cách chọn phòng ban sau khi sáp nhập trong danh sách. Nhấn Tiếp tục.
    Trường hợp muốn thêm phòng ban mới, nhấn vào biểu tượng dấu cộng và khai báo thông tin phòng ban.
  5. Kiểm tra dữ liệu CBNV đơn vị sau sáp nhập, có thể chỉnh sửa nếu muốn. Nhấn Thực hiện để sáp nhập.
  6. Hoàn tất sáp nhập dữ liệu thành công.
Cập nhật 04/04/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA