Phân cấp danh mục (dành cho đơn vị Sở nội vụ)

Giúp đơn vị Sở nội vụ/đơn vị cấp cao nhất khi cấp thuê bao có thể dễ dàng phân cấp sử dụng danh mục Ngạch bậc lương/Chuyên ngành/Chức vụ, chức danh.

1. Tại đơn vị Sở nội vụ (hoặc đơn vị chủ quản cao nhất), vào menu Hệ thống\Phân cấp danh mục. Tại tab Ngạch bậc lương, cho phép đơn vị chủ quản có thể phân cấp sử dụng danh mục ngạch bậc lương.

2. Để phân cấp sử dụng danh mục ngạch bậc lương, đơn vị chủ quản có thể tích chọn Cho phép đơn vị cấp dưới có quyền thêm/sửa/xóa danh mục ngạch bậc lương, khi đó có thể tích chọn những đơn vị có quyền thêm sửa xóa danh mục ngạch bậc lương.

3. Ngoài ra, khi bỏ tích chọn Cho phép đơn vị cấp dưới có quyền thêm/sửa/xóa danh mục ngạch bậc lương, tất cả các đơn vị cấp dưới sẽ không có quyền thêm sửa xóa danh mục ngạch bậc lương. Nhấn Lưu.

4. Khi đó tại đơn vị cấp dưới, khi vào menu Danh mục\Ngạch bậc lương, đơn vị cấp dưới sẽ chỉ có quyền tích chọn Sử dụng/Ngừng sử dụng chứ không có quyền thêm sửa xóa danh mục ngạch bậc lương nữa.

5. Tương tự với danh mục Chuyên ngành hoặc Chức vụ, chức danh, đơn vị chủ quản cũng có thể phân cấp sử dụng tương tự như với danh mục Ngạch bậc lương.

Cập nhật 21/04/2022
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA