Phụ cấp đặc biệt ngành

Kế toán khai báo danh mục các khoản phụ cấp đặc biệt ngành giáo dục, y tế,… để phục cho việc tính lương mà CBNV được hưởng các khoản phụ cấp đặc biệt ngành.

1. Vào Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành.

2. Kiểm tra lại danh sách phụ cấp đặc biệt và sửa đổi (nếu cần). Tích chọn Sử dụng tại đơn vị.

3. Để thêm 1 phụ cấp đặc biệt khác, nhấn Thêm.

  • Nhập Mã phụ cấp, Tên phụ cấp.
  • Tích chọn có Tính TNCN hay Được hưởng khi nghỉ thai sản không.
  • Chọn Áp dụng cho.
  • Nhập thông tin MLNS để khai báo phụ cấp được hưởng chi tiết theo Chương, Loại khoản hay Mục tiểu mục nào.

4. Nhấn Lưu.

Cập nhật 27/11/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA