Phụ cấp

Phần mềm đã mặc định danh sách phụ cấp theo quy chuẩn, tuy nhiên đơn vị có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

I. Tại đơn vị chủ quản

  1. Vào Danh mục\Phụ cấp. Nhấn Thêm
  2. Nhập thông tin Mã phụ cấp, Tên phụ cấp, Hưởng theo.
    1. Tại mục Hưởng theo: anh/chị có thể lựa chọn theo dạng Hệ số hoặc Tỷ lệ.
    2. Tại mục Áp dụng cho: anh/chị có thể tích chọn một hoặc nhiều đơn vị sử dụng phụ cấp này. Lưu ý: Nhấn Tab sau khi chọn Áp dụng cho để chuyển sang phần Công thức.
  3. Nhập thông tin Mục lục ngân sách để khai báo phụ cấp được hưởng chi tiết theo Chương, Loại khoản hay Mục tiểu mục nào.
  4. Nhấn vào biểu tượng chiếc máy tính để thiết lập công thức cho phụ cấp. Kích đúp chuột vào Mã mục lương, sau đó sử dụng các dấu (+, -, *, /…) để thiết lập công thức.
  5. Tích chọn Sử dụng tại đơn vị nếu đơn vị muốn áp dụng khoản phụ cấp này cho đơn vị của mình
  6. Nhấn Cất.
Đơn vị chủ quản (Nội vụ) ban hành danh mục phụ cấp cho các đơn vị cấp dưới. Lưu ý: Đơn vị chủ quản Tài chính (Sở tài chính) không ban hành được danh mục phụ cấp.

II. Tại đơn vị trực thuộc

1. Sau khi đơn vị chủ quản ban hành danh mục phụ cấp, đơn vị trực thuộc sẽ nhận được thông báo về sự thay đổi này. Nhấn Đồng bộ danh mục để thực hiện đồng bộ danh mục phụ cấp của đơn vị chủ quản với đơn vị mình
2. Ngoài ra, đơn vị trực thuộc có thể vào Danh mục/Phụ cấp, nhấn Lấy danh mục từ cấp trên để thực hiện đồng bộ danh mục.
3. Đối với những loại phụ cấp mà đơn vị đang có, nhấn vào dấu + để đồng bộ loại phụ cấp đó với danh mục của cấp trên cập nhật/bổ sung. Chọn vào tên của phụ cấp đang quản lý. Thông tin về phụ cấp đang quản lý sẽ được thay thế bởi thông tin phụ cấp của đơn vị chủ quản 4. Tích chọn vào các phụ cấp cần đồng bộ về danh mục của đơn vị, Nhấn Đồng ý để xác nhận đồng bộ các loại phụ cấp đã chọn.
Cập nhật 04/08/2022
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA