Thêm mới khóa đào tạo, bồi dưỡng; cử nhân viên tham gia

Giúp chuyên viên quản lý cán bộ thêm mới khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên tại đơn vị đồng thời cử cán bộ nhân viên tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng đó.

Thêm mới khóa đào tạo, bồi dưỡng

Giúp CBTC thêm mới khóa đào tạo bồi dưỡng cho CBNV tại đơn vị.

1. Chọn menu Đào tạo, bồi dưỡng. Nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin về khóa đào tạo.

  • Khai báo các thông tin bắt buộc: Tên khóa đào tạo, chọn Loại đào tạo, Nội dung đào tạo, Trình độ đào tạo, Thời gian đào tạo từ, Đến, Nơi đào tạo. Lưu ý: Khi anh/chị khai báo Nội dung đào tạo là gì thì hệ thống sẽ lấy lên danh mục Trình độ đào tạo tương ứng.
  • Khai báo thêm một số thông tin khác: Hình thức đào tạo, Số quyết định,…
  • Tích chọn vào ô Cán bộ nhân viên tự xác nhận tham gia hay không, nếu tích chọn khai báo thêm thời gian xác nhận (nếu cần)

3. Tại phần Ngân sách đào tạo:

  • Nhấn Thêm để thêm nguồn kinh phí đào tạo (nếu cần).
  • Chọn nguồn kinh phí đào tạo từ danh sách.
  • Nhập Số tiền.
  • Nhấn Cất.

Cử cán bộ nhân viên tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng

Giúp CBTC cử các CBNV tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng

1. Tại màn hình Danh sách cán bộ nhân viên cử đi học, nhấn Chọn.

2. Tích chọn các cán bộ nhân viên được cử đi học.

3. Nhấn Đồng ý.

4. Tích chọn các cán bộ nhân viên cần gửi email về khóa đào tạo. Nhấn Gửi email.

5. Nhập Tiêu đề email.

6. Phần mềm đã lấy lên các trường trộn tại phần Soạn thảo nội dung email, tuy nhiên anh/chị có thể sửa đổi, bổ sung, xóa các trường trộn.

7. Nhấn Gửi. Hệ thống sẽ gửi email đến các cán bộ nhân viên.

8. Sau khi Chuyên viên quản lý cán bộ gửi email, CBCCVC đăng nhập vào phần mềm để xác nhận có/không tham gia. Sau khi cán bộ nhân viên tự xác nhận/không xác nhận tham gia khóa đào tạo, phần mềm sẽ lấy lên tại phần Xác nhận tham gia là Có/Không. Đồng thời có thể nhấn vào Không để xem nguyên nhân không tham gia khóa đào tạo của cán bộ nhân viên

Lưu ý:

1. Sau khi thêm mới khóa đào tạo, hệ thống mặc định trạng thái là Sắp diễn ra, anh/chị có thể nhấn Cập nhật trạng thái trên thanh công cụ để cập nhật trạng thái của khóa đào tạo.

2. Trường hợp cán bộ nhân viên không phải tự xác nhận là có tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng hay không, chuyên viên quản lý cán bộ có thể xác nhận luôn cho cán bộ nhân viên bằng cách:

  • Chọn cán bộ nhân viên trên danh sách.
  • Nhấn Tham gia hoặc Không tham gia.
  • Nếu không tham gia thì nhập thêm Lý do không tham gia đào tạo.

3. Nhấn In, chọn mẫu in tương ứng.

4. Nếu muốn loại bỏ cán bộ nhân viên nào trong danh sách cử đi học, anh/chị chọn cán bộ nhân viên trên danh sách, nhấn Loại bỏ.

Cập nhật 24/07/2021
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA