Tính năng mới R83 – Phát hành 30/11/2023

1. CBTC muốn in báo cáo 01TH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R83: 

 • CBTC có thể in được báo cáo tổng hợp số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên theo TT02/1023/TT-BNV thay thế cho BM01/BNV: Báo cáo số lượng, chất lượng công chức từ cấp huyện trở lên (Thông tư số 11/2012/TT-BNV)
 • Tại Báo cáo: bổ sung báo cáo Biểu mẫu 01TH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên theo TT02/2023/TT-BNV.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. CBTC muốn in báo cáo 02TH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng cán bộ, công chức từ cấp xã theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R83:

 • CBTC có thể in báo cáo 02TH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng cán bộ, công chức từ cấp xã theo TT02/2023/TT-BNV thay thế cho BM02/BNV: Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã (Thông tư số 11/2012/TT-BNV)
 • Tại Báo cáo: Bổ sung thêm báo cáo Biểu số 02TH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng cán bộ, công chức từ cấp xã.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. CBTC muốn in báo cáo 03aTH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức (Lĩnh vực y tế) theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R83:

 • CBTC có thể in báo cáo 03aTH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức (Lĩnh vực y tế) theo TT02/2023/TT-BNV thay thế cho BM01-VC/BNV: Báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức (Thông tư số 07/2019/TT-BNV)
 • Tại Báo cáo: Bổ sung thêm báo cáo Biểu số 03aTH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức (Lĩnh vực y tế)
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. CBTC muốn in báo cáo 03bTH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức (Lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, khoa học xã hội, văn hoá, thể thao và du lịch và lĩnh vực khác) theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R83:

 • CBTC có thể in báo cáo 03bTH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức (Lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, khoa học xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch và lĩnh vực khác) theo TT02/2023/TT-BNV.
 • Tại Báo cáo: Bổ sung thêm báo cáo Biểu số 03bTH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức (Lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, khoa học xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch và lĩnh vực khác)
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 04/12/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA