Tính năng mới R86 – Phát hành ngày 29/01/2024

1. CBTC muốn in báo cáo 0206a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức (Lĩnh vực y tế) theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R86:

 • CBTC có thể in được báo cáo Số lượng viên chức (Lĩnh vực y tế) theo TT02/2023/TT-BNV thay thế cho Biểu số 0204.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức (Thông tư số 03/2018/TT-BNV)
 • Tại Báo cáo: bổ sung báo cáo Biểu mẫu 0206a.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức (Lĩnh vực y tế) theo TT02/2023/TT-BNV
  • Để thuận tiện theo dõi các loại báo cáo thường sử dụng, CBTC có thể tùy chỉnh Ẩn hiện báo cáo trong danh sách báo cáo.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. CBTC muốn in báo cáo 0206b.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức (Lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, khoa học xã hội, văn hoá, thể thao và du lịch và lĩnh vực khác) theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R86:

 • CBTC có thể in được báo cáo Số lượng viên chức (Lĩnh vực giáo dục, khoa học xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch và lĩnh vực khác) theo TT02/2023/TT-BNV
 • Tại Báo cáo: bổ sung báo cáo Biểu mẫu 0206b.N/BNV-CBCCVC: Số lượng viên chức (Lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, khoa học xã hội, văn hoá, thể thao và du lịch và lĩnh vực khác) theo TT02/2023/TT-BNV
  • Để thuận tiện theo dõi các loại báo cáo thường sử dụng, CBTC có thể tùy chỉnh Ẩn hiện báo cáo trong danh sách báo cáo.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. CBTC muốn in báo cáo 06TH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo danh sách và tiền lương viên chức theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R86:

 • CBTC có thể in được Báo cáo danh sách và tiền lương viên chức theo TT02/2023/TT-BNV thay thế cho biểu số BM02-VC/BNV: Báo cáo danh sách tiền lương viên chức (Thông tư số 07/2019/TT-BNV)
 • Tại Báo cáo: bổ sung báo cáo Biểu mẫu 06TH.N/BNV-CBCCVC: Báo cáo danh sách và tiền lương viên chức theo TT02/2023/TT-BNV

  • Để thuận tiện theo dõi các loại báo cáo thường sử dụng, CBTC có thể tùy chỉnh Ẩn hiện báo cáo trong danh sách báo cáo.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

4. CBTC muốn in các báo cáo tổng hợp của TT02/2023/TT-BNV trên khổ giấy A3 để xem rõ dữ liệu thống kê

Trước đây: 

 • Với các mẫu báo cáo tổng hợp của TT02/2023/TT-BNV (báo cáo có ký hiệu TH như 01TH, 02TH,…) thì biểu mẫu có rất nhiều cột thông tin và số liệu.
  • Đến ký báo cáo, đơn vị lập và gửi báo cáo lên đơn vị tổng hợp/nội vụ. Tùy từng đơn vị tổng hợp, nội dung mà sẽ có nhu cầu khác nhau, có đơn vị yêu cầu nộp bản giấy, có đơn vị yêu cầu nộp file điện tử.
  • Khi yêu cầu nộp bản giấy, thì hầu hết các cơ quan đơn vị HCSN chỉ có máy in khổ giấy A4.
 • Khó khăn: Với các biểu mẫu này để thống kê trên khổ A4 thì chữ rất nhỏ, nếu nhìn trên máy tính thì không nhìn rõ số liệu.

Từ phiên bản R86:

 • Tại các biểu báo cáo sau: Biểu số 01TH.N/BNV-CBCCVC, Biểu số 02TH.N/BNV-CBCCV, Biểu số 03aTH.N/BNV-CBCCVC, Biểu số 03bTH.N/BNV-CBCCVC, Biểu số 06TH/BNV-CBCCVC.
  • Tại mục Tham số báo cáo bổ sung thêm khổ giấy A3 và A4 để đơn vị lựa chọn xem báo cáo và in báo cáo.

5. CBTC muốn in báo cáo 0213b.N/BNV-QG: Tỷ lệ cơ quan chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ theo TT02/2023/TT-BNV

Từ phiên bản R86:

 • CBTC có thể in được Báo cáo Tỷ lệ cơ quan chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ theo TT02/2023/TT-BNV thay thế cho Biểu số 0105.K/BNV-TCHC: Số ủy ban nhân dân các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ (Thông tư số 03/2018/TT-BNV)
 • Tại Báo cáo: bổ sung báo cáo Biểu mẫu 0213b.N/BNV-QG: Tỷ lệ cơ quan chính quyền địa phương có lãnh đạo chủ chốt là nữ theo TT02/2023/TT-BNV.
  • Để thuận tiện theo dõi các loại báo cáo thường sử dụng, CBTC có thể tùy chỉnh Ẩn hiện báo cáo trong danh sách báo cáo.
Cập nhật 02/02/2024
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA